Thông tư số 27/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính Bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt điều lệ và tổ chức hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã


Ngày cập nhật: 17/05/2022 7:59:44 SA

Thông tư số 27/2022/TT-BTC 
 

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-20230 (20/6/2022)
Thông tư số 28/2022/TT-BTC ngày17/5/2022 Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án"Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam" (24/5/2022)
Thông tư số 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 (24/5/2022)
Thông tư số 27/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính Bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt điều lệ và tổ chức hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (17/5/2022)
Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/4/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" (5/5/2022)
Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối vưới nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước (5/5/2022)
Thông tư 24/2022/TT-BTC ngày 7/4/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp (25/4/2022)
Thông tư số17/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 (28/3/2022)
Thông tư 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch (23/3/2022)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ