Thông tư số 87/2021/TT-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ Tài chính v/v Quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước


Ngày cập nhật: 25/10/2021 2:21:26 CH

Thông tư số 87/2021/TT-BTC
 

 

Bài, ảnh: TÁC GIẢ

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Thông tư số 122/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (17/1/2022)
Thông tư 109/2021/TT-BTC ngày 09/12/2021 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại (15/1/2022)
Thông tư số 111/2021/TT-BTC ngày 14/12/2021 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa (23/12/2021)
Thông tư 92/2021/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (12/11/2021)
Thông tư 93/2021/TT-BTC quy định cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu và Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá (9/11/2021)
Thông tư số 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính v/v Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước (25/10/2021)
Thông tư số 87/2021/TT-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ Tài chính v/v Quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước (25/10/2021)
Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ (12/10/2021)
Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ (11/10/2021)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ