Thông tư số 30/2021/TT-BTC ngày 14/5/2021 của Bộ Tài chính kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán VN nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19


Ngày cập nhật: 20/05/2021 1:46:49 CH

Tải nội dung Thông tư số 30/2021/TT-BTC 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Thông tư số 30/2021/TT-BTC ngày 14/5/2021 của Bộ Tài chính kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán VN nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 (20/5/2021)
Thông tư số 25/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/4/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam (26/4/2021)
Thông tư số 24/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/3/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi (12/4/2021)
Thông tư số 23/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/3/2021 Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá (12/4/2021)
Thông tư số 15/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/02/2021 Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công (5/4/2021)
Thông tư 113/2020/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa (2/3/2021)
Thông tư 02/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/01/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (24/2/2021)
Thông tư số 05/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/01/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại (19/2/2021)
Thông tư số 12/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/02/2021 Quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt (19/2/2021)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ