Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước


Ngày cập nhật: 29/12/2020 9:33:23 SA

Tải nội dung Thông tư

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ Tài chính v/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẫm định cấp giấy phép hoạt động điện lực (29/12/2020)
Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước (29/12/2020)
Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y (28/12/2020)
Công văn số 4334/STC-QLG&CS ngày 15/12/2020 của Sở tài chính Quảng Trị về việc tham gia góp ý Dự thảo Quyết định đơn giá nhà, vật kiến trúc; đơn giá các loại cây và hoa màu trên địa bàn tỉnh (lần 3) (16/12/2020)
Thông tư số 100/2020/TT-BTC ngày 19/11/2020 của Bộ Tài chính v/v Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu (9/12/2020)
Thông tư số 88/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung Điều 26 của Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (18/11/2020)
Thông tư 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp (28/10/2020)
Quyết định 1238/QĐ-BTC ngày 21/8/2020 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (10/9/2020)
Thông tư 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội (13/8/2020)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ