Thông tư 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP


Ngày cập nhật: 12/05/2020 1:14:12 CH

Thông tư 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông tư 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP (12/5/2020)
Thông tư 17/2020/TT-BTC ngày 27/3/2020 của Bộ Tài chính Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp (5/5/2020)
Thông tư số 19/2020/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (29/4/2020)
Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động của bưu chính (20/4/2020)
Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính v/v Quy định tạm ứng vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước (20/4/2020)
Thông tư số 20/2020/TT-BTC ngày 01/4/2020 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (20/4/2020)
Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (20/4/2020)
Thông tư số 21/2020/TT-BTC ngày 08/4/2020 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán (16/4/2020)
Quyết định số 452/QĐ-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (16/4/2020)
Thông báo

Nội dung văn bản

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ