Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-20230

Thông tư số 28/2022/TT-BTC ngày17/5/2022 Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án"Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam"

Thông tư số 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025

Thông tư số 27/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính Bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt điều lệ và tổ chức hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/4/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"

Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối vưới nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

Thông tư 24/2022/TT-BTC ngày 7/4/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

Thông tư số17/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030

Thông tư 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch

Tin đã đưa
Thông tư số 04/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/01/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện (24/2/2022)
Thông tư số 128/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định sô 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hành Phát triển Việt Nam (8/2/2022)
Thông tư số 03/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030. (8/2/2022)
Thông tư số 122/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (17/1/2022)
Thông tư 109/2021/TT-BTC ngày 09/12/2021 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại (15/1/2022)
Thông tư số 111/2021/TT-BTC ngày 14/12/2021 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa (23/12/2021)
Thông tư 92/2021/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (12/11/2021)
Thông tư 93/2021/TT-BTC quy định cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu và Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá (9/11/2021)
Thông tư số 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính v/v Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước (25/10/2021)
Thông tư số 87/2021/TT-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ Tài chính v/v Quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước (25/10/2021)
Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ (12/10/2021)
Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ (11/10/2021)
Thông tư 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (6/10/2021)
Thông tư 79/2021/TT-BTC ngày 21/9/2021 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của CHính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị (6/10/2021)
Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ (31/8/2021)
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ