Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ

Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông

Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm

Thông tư số 64/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/7/2021 Hướng dẫn dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024

Thông tư số 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2022, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024

Thông tư số 56/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên

Tin đã đưa
Thông tư số 53/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính v/v Bãi bõ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (14/7/2021)
Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (5/7/2021)
Thông tư số 30/2021/TT-BTC ngày 14/5/2021 của Bộ Tài chính kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán VN nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 (20/5/2021)
Thông tư số 25/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/4/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam (26/4/2021)
Thông tư số 24/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/3/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi (12/4/2021)
Thông tư số 23/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/3/2021 Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá (12/4/2021)
Thông tư số 15/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/02/2021 Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công (5/4/2021)
Thông tư 113/2020/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa (2/3/2021)
Thông tư 02/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/01/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (24/2/2021)
Thông tư số 05/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/01/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại (19/2/2021)
Thông tư số 12/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/02/2021 Quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt (19/2/2021)
Thông tư số 09/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/01/2021 Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán (19/2/2021)
Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và cháo bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (19/2/2021)
Thông tư số 11/2021/TT-BTC ngày 05/02/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính (18/2/2021)
Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (8/2/2021)
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ