Thông tư số 24/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/3/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi

Thông tư số 23/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/3/2021 Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá

Thông tư số 15/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/02/2021 Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công

Thông tư 113/2020/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa

Thông tư 02/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/01/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Thông tư số 05/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/01/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Thông tư số 12/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/02/2021 Quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Thông tư số 09/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/01/2021 Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và cháo bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Tin đã đưa
Thông tư số 11/2021/TT-BTC ngày 05/02/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính (18/2/2021)
Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (8/2/2021)
Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ Tài chính v/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường (19/1/2021)
Thông tư số 115/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v Quy định kê khai, nộp phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc nhà nước (19/1/2021)
Thông tư số 113/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 của Bộ Tài chính v/v Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa (19/1/2021)
Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ Tài chính v/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẫm định cấp giấy phép hoạt động điện lực (29/12/2020)
Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước (29/12/2020)
Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y (28/12/2020)
Công văn số 4334/STC-QLG&CS ngày 15/12/2020 của Sở tài chính Quảng Trị về việc tham gia góp ý Dự thảo Quyết định đơn giá nhà, vật kiến trúc; đơn giá các loại cây và hoa màu trên địa bàn tỉnh (lần 3) (16/12/2020)
Thông tư số 100/2020/TT-BTC ngày 19/11/2020 của Bộ Tài chính v/v Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu (9/12/2020)
Thông tư số 88/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung Điều 26 của Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (18/11/2020)
Thông tư 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp (28/10/2020)
Quyết định 1238/QĐ-BTC ngày 21/8/2020 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (10/9/2020)
Thông tư 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội (13/8/2020)
Thông tư 68/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê diều và xử lý cấp bách sự cố đê điều (3/8/2020)
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ