Thông tư 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP

Thông tư 17/2020/TT-BTC ngày 27/3/2020 của Bộ Tài chính Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

Thông tư số 19/2020/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động của bưu chính

Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính v/v Quy định tạm ứng vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Thông tư số 20/2020/TT-BTC ngày 01/4/2020 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Thông tư số 21/2020/TT-BTC ngày 08/4/2020 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Quyết định số 452/QĐ-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Tin đã đưa
Thông tư số 10/2020/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (25/3/2020)
Thông tư số 11/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Y tế (23/3/2020)
Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/03/2020 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và TT lưu ký chứng khoán VN nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 (23/3/2020)
Thông tư số 93/2019/TT-BTC Sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (3/3/2020)
Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí , lệ phí hàng hải (6/2/2020)
Thông tư 87/2019/TT-BTC ngày 19/12/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước (31/12/2019)
Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (24/12/2019)
Thông tư 86/2019/TT-BTC ngày 03/12/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý (24/12/2019)
Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân (10/9/2019)
Thông tư 50/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ (23/8/2019)
Thông tư 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (23/8/2019)
Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (22/8/2019)
Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp (13/8/2019)
Thông tư 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-Cp ngày 09/5/2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ (2/8/2019)
Thông tư 43/2019/TT-BTC ngày 12/7/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế (30/7/2019)
Trang:
1 2 3 4
Thông báo

Nội dung văn bản

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ