Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ Tài chính v/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẫm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước

Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

Công văn số 4334/STC-QLG&CS ngày 15/12/2020 của Sở tài chính Quảng Trị về việc tham gia góp ý Dự thảo Quyết định đơn giá nhà, vật kiến trúc; đơn giá các loại cây và hoa màu trên địa bàn tỉnh (lần 3)

Thông tư số 100/2020/TT-BTC ngày 19/11/2020 của Bộ Tài chính v/v Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu

Thông tư số 88/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung Điều 26 của Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Thông tư 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp

Quyết định 1238/QĐ-BTC ngày 21/8/2020 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Thông tư 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội

Tin đã đưa
Thông tư 68/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê diều và xử lý cấp bách sự cố đê điều (3/8/2020)
Thông tư 64/2020/TT-BTC ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế (20/7/2020)
Thông tư 65/2020/TT-BTC ngày 09/7/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài (20/7/2020)
Thông tư 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (6/7/2020)
Thông tư 60/2020/TT-BTC ngày 19/6/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp (29/6/2020)
Thông tư 55/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam (30/7/2020)
Thông tư 57/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (24/6/2020)
Thông tư 58/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh (24/6/2020)
Thông tư 41/2020/TT-BTC ngày 18/5/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11//2016 quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam (11/6/2020)
Quyết định 815/QĐ-BTC ngày 03/6/2020 về việc đính chính Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật (11/6/2020)
Thông tư 50/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 quy định mức thu nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (11/6/2020)
Quyết định 806/QĐ-BTC 02/6/2020 của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 70/QĐ-BTC ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019 (11/6/2020)
Thông tư 38/2020/TT-BTC ngày 12/5/2020 của Bộ Tài chính Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước (8/6/2020)
Thông tư 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP (12/5/2020)
Thông tư 17/2020/TT-BTC ngày 27/3/2020 của Bộ Tài chính Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp (5/5/2020)
Trang:
1 2 3 4 5 6 7
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ