Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí , lệ phí hàng hải

Thông tư 87/2019/TT-BTC ngày 19/12/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư 86/2019/TT-BTC ngày 03/12/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý

Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân

Thông tư 50/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ

Thông tư 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

Tin đã đưa
Thông tư 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-Cp ngày 09/5/2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ (2/8/2019)
Thông tư 43/2019/TT-BTC ngày 12/7/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế (30/7/2019)
Thông tư 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng (23/7/2019)
Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của CHính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (22/7/2019)
Thông tư 34/2019/TT-BTC ngày 11/6/2019 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần (17/7/2019)
Thông tư 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021 - 2025 (15/7/2019)
Quyết định 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (15/7/2019)
Thông tư 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán (15/7/2019)
Thông tư 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên (15/7/2019)
Thông tư 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế (15/7/2019)
Thông tư 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (24/6/2019)
Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều của nghị định số 84/2014/NĐ-Cp ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (15/7/2019)
Thông tư 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014, v/v: Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước (15/7/2019)
Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015, v/v: Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (6/1/2017)
Trang:
1 2 3
Thông báo
Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ