Quyết định 1238/QĐ-BTC ngày 21/8/2020 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Thông tư 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội

Thông tư 68/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê diều và xử lý cấp bách sự cố đê điều

Thông tư 64/2020/TT-BTC ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế

Thông tư 65/2020/TT-BTC ngày 09/7/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài

Thông tư 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Thông tư 60/2020/TT-BTC ngày 19/6/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Thông tư 55/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam

Thông tư 57/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Tin đã đưa
Thông tư 58/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh (24/6/2020)
Thông tư 41/2020/TT-BTC ngày 18/5/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11//2016 quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam (11/6/2020)
Quyết định 815/QĐ-BTC ngày 03/6/2020 về việc đính chính Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật (11/6/2020)
Thông tư 50/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 quy định mức thu nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (11/6/2020)
Quyết định 806/QĐ-BTC 02/6/2020 của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 70/QĐ-BTC ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019 (11/6/2020)
Thông tư 38/2020/TT-BTC ngày 12/5/2020 của Bộ Tài chính Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước (8/6/2020)
Thông tư 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP (12/5/2020)
Thông tư 17/2020/TT-BTC ngày 27/3/2020 của Bộ Tài chính Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp (5/5/2020)
Thông tư số 19/2020/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (29/4/2020)
Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động của bưu chính (20/4/2020)
Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính v/v Quy định tạm ứng vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước (20/4/2020)
Thông tư số 20/2020/TT-BTC ngày 01/4/2020 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (20/4/2020)
Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (20/4/2020)
Thông tư số 21/2020/TT-BTC ngày 08/4/2020 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán (16/4/2020)
Quyết định số 452/QĐ-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (16/4/2020)
Trang:
1 2 3 4 5 6
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ