Công văn Số: 1809/STC-QLNS ngày 15 tháng 7 năm 2014 V/v lập dự toán năm 2015 thực hiện QĐ số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh


Ngày cập nhật: 05/12/2016 4:06:22 CH

1. CV bc KP thuc hien QĐ 08_2014_QĐ-UBND ve CB kO chuyen trach 2014, 2015

2. CV bc KP thuc hien QĐ 08_2014_QĐ-UBND ve CB kO chuyen trach 2014, 2015

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 (16/1/2018)

V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

(5/7/2017)
Báo cáo tình hình thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (27/6/2017)

V/v tham gia dự thảo Nghị định của Chính phủ

(20/6/2017)

V/v Tham gia ý kiến dự thảo Quy định định mức chi đào tạo cán bộ, học sinh Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

(12/6/2017)
CV số: 2323/STC-HCSN v/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 37-TB/TW và thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập (5/12/2016)
Công văn số: 660/CV- HCSN ngày 28 tháng 03 năm 2016 V/v báo cáo kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù theo QĐ 73/2011/QĐ-TTg năm 2015 (5/12/2016)
V/v thực hiện Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính (5/12/2016)
Báo cáo kết quả thực hiện NĐ 130/2005/NĐ-CP và NĐ số 43/2006/NĐ-CP năm 2015 (5/12/2016)
Copyright 2018 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ