Công văn số 3453/STC-QLG&CS ngày 23/9/2021 v/v lấy ý kiến văn bản quy phạm pháp luật


Ngày cập nhật: 23/09/2021 4:52:53 CH

Công văn số 3453/STC-QLG&CS 
 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Công văn số 3903/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 22/10/2021 v/v Báo cáo việc thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 (11/11/2021)
Công văn số 3696/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 08/10/2021 về việc đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 (13/10/2021)
Công văn số 3695/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 08/10/2021 về việc xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2022-2025 (lần 2) (11/10/2021)
Công văn số 3608/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 04/10/2021 về việc góp ý dự thảo Quyết định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Trị (6/10/2021)
Công văn số 3454/STC-QLG&CS ngày 23/9/2021 v/v tham gia ý kiến Đề án ban hành các khoản thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh (23/9/2021)
Công văn số 3453/STC-QLG&CS ngày 23/9/2021 v/v lấy ý kiến văn bản quy phạm pháp luật (23/9/2021)
Công văn số 3452/STC-QLG&CS ngày 23/9/2021 v/v đề nghị đăng tải thông tin để lấy ý kiến góp ý văn bản QPPL (23/9/2021)
Công văn số 3101/STC-QLNS ngày 30/8/2021 của Sở tài chính Quảng Trị về việc đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2022-2025 (1/9/2021)
Công văn số 2668/STC-QLNS ngày 02/8/2021 của Sở tài chính Quảng Trị về việc xây dựng dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2022-2024 (10/8/2021)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ