Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023 - 2025

Công văn số 2278/STC-QLGCS ngày 29/6/2022 về việc đăng ký nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá nhà nước

Công văn số 2278/STC-QLGCS về việc đăng ký nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá nhà nước

Công văn số 1882/STC-QLG&CS ngày 01/6/2022 về việc Đề nghị đăng tải thông tin để lấy ý kiến góp ý văn bản quy phạm pháp luật (lần 2)

Công văn số 1580/STC-TCHCSN ngày 11/5/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 6/4/2022

Công văn số 436/STC-TCHCSN ngày 10/02/2022 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến Chương trình thực hành tiết kiệm, CLP năm 2022

Công văn số 434/STC-TCHCSN ngày 10/02/2022 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến Chương trình thực hành tiết kiệm, CLP giai đoạn 2021-2025

Tin đã đưa
Công văn số 01/STC-TCHCSN ngày 04/01/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (17/1/2022)
Công văn số 133/STC-TCHCSN ngày 06/01/2022 của Sở Tài chính về việc đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP (17/1/2022)
Công văn số 4824/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 17/12/2021 v/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát của Quốc hội (27/12/2021)
Công văn số 3903/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 22/10/2021 v/v Báo cáo việc thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 (11/11/2021)
Công văn số 3696/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 08/10/2021 về việc đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 (13/10/2021)
Công văn số 3695/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 08/10/2021 về việc xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2022-2025 (lần 2) (11/10/2021)
Công văn số 3608/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 04/10/2021 về việc góp ý dự thảo Quyết định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Trị (6/10/2021)
Công văn số 3454/STC-QLG&CS ngày 23/9/2021 v/v tham gia ý kiến Đề án ban hành các khoản thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh (23/9/2021)
Công văn số 3453/STC-QLG&CS ngày 23/9/2021 v/v lấy ý kiến văn bản quy phạm pháp luật (23/9/2021)
Công văn số 3452/STC-QLG&CS ngày 23/9/2021 v/v đề nghị đăng tải thông tin để lấy ý kiến góp ý văn bản QPPL (23/9/2021)
Công văn số 3101/STC-QLNS ngày 30/8/2021 của Sở tài chính Quảng Trị về việc đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2022-2025 (1/9/2021)
Công văn số 2668/STC-QLNS ngày 02/8/2021 của Sở tài chính Quảng Trị về việc xây dựng dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2022-2024 (10/8/2021)
Công văn số 2487/STC-TCĐT của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 19/7/20201 v/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung: Mua sắm máy vi tính, máy photocopy và máy điều hòa nhiệt độ năm 2021 (20/7/2021)
Công văn số 1277/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 16/7/2021 về việc báo cáo tình hình vay và trả nợ vay theo Nghị định số 93/2018/NĐ-CP và 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2021 (20/7/2021)
Công văn số 2328/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 08/7/2021 về việc dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN năm 2022 và giai đoạn 2022-2024 (12/7/2021)
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ