Cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất

Tham gia dự Thảo Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

Rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính

Cung cấp thông tin Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội

Báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện CCTL năm 2019 (Công văn số2545/STC-TCHCSN ngày 22/8/2019)

Báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện CCTL năm 2019

Công văn số 1737/STC-QLNS ngày 17/06/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Tham gia ý kiến dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn Chương trình Hạnh phúc uỷ thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay

Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Tin đã đưa
Báo cáo tình hình thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (27/6/2017)

V/v tham gia dự thảo Nghị định của Chính phủ

(20/6/2017)

V/v Tham gia ý kiến dự thảo Quy định định mức chi đào tạo cán bộ, học sinh Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

(12/6/2017)
CV số: 2323/STC-HCSN v/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 37-TB/TW và thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập (5/12/2016)
Công văn số: 660/CV- HCSN ngày 28 tháng 03 năm 2016 V/v báo cáo kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù theo QĐ 73/2011/QĐ-TTg năm 2015 (5/12/2016)
V/v thực hiện Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính (5/12/2016)
Báo cáo kết quả thực hiện NĐ 130/2005/NĐ-CP và NĐ số 43/2006/NĐ-CP năm 2015 (5/12/2016)
Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN (5/12/2016)
Công văn số: 75/STC-HCSN ngày 12/01/2016 v/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 (5/12/2016)
Công văn Số: 14 /STC-HCSN ngày 05 tháng 01 năm 2016 v/v Hướng dẫn thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (5/12/2016)
V/v tham gia ý kiến về Dự thảo Thông tư ban hành mục lục NSNN thay thế Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính (5/12/2016)
CV: Số 2425 /STC-HCSN ngày 03 tháng 9 năm 2015 V/v Xây dựng dự toán NSNN năm 2016 (5/12/2016)
Cv số: 1984/STC-QLNS ngày 15/7/2015 V/v Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (5/12/2016)
Công văn số 1938/STC-QLNS V/v báo cáo nhu cầu thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 19, Nghị định 116 (5/12/2016)
Công văn Số: 1809/STC-QLNS ngày 15 tháng 7 năm 2014 V/v lập dự toán năm 2015 thực hiện QĐ số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh (5/12/2016)
Trang:
1 2 3
Thông báo
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ