Công văn số 3101/STC-QLNS ngày 30/8/2021 của Sở tài chính Quảng Trị về việc đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2022-2025

Công văn số 2668/STC-QLNS ngày 02/8/2021 của Sở tài chính Quảng Trị về việc xây dựng dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2022-2024

Công văn số 2487/STC-TCĐT của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 19/7/20201 v/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung: Mua sắm máy vi tính, máy photocopy và máy điều hòa nhiệt độ năm 2021

Công văn số 1277/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 16/7/2021 về việc báo cáo tình hình vay và trả nợ vay theo Nghị định số 93/2018/NĐ-CP và 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2021

Công văn số 2328/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 08/7/2021 về việc dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN năm 2022 và giai đoạn 2022-2024

Công văn số 2354/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 09/7/2021 về việc cung cấp số liệu phục vụ xây dựng dự toán năm 2022

Thông báo số1940/TB-STC ngày 15/6/2021 của Sở tài chính Quảng Trị về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

Công văn số 1030/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày14/4/2021 v/v đề nghị tham gia dự thảo quyết định quy định thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Lần 2)

Công văn số 1432/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 12/5/2021 v/v Tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh ban hành

Tin đã đưa
Công văn số 1301/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 05/5/2021 v/v Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội (5/5/2021)
Đánh giá phân cấp, định mức chi thường xuyên 2017 - 2020 và đề xuất phương án phân cấp, định mức phân bổ chi thường xuyên thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 (12/4/2021)
Công văn số 618/STC-QLG&CS ngày 16/3/2021 của Sở Tài chính Quảng Trị về việc tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát chi phí sản xuất và giá thành thóc các vụ sản xuất trong năm (1/4/2021)
Công văn số 248/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 29/01/2021 v/v Tham gia ý kiến quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 (4/2/2021)
Công văn số 232/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 28/01/2021 v/v Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP (29/1/2021)
Công văn số 208/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 26/01/2021 v/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 (27/1/2021)
Công văn số 138/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 20/01/2021 về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 111/2020/NQ-HĐND (20/1/2021)
Công văn số 08/STC-TCHCSN ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Hướng dẫn thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (10/1/2021)
Công văn số 4792/STC-QLNS ngày 31/12/2020 của Sở Tài chính Quảng Trị V/v Hướng dẫn một số nội dung xử lý chuyển nguồn, xử lý số liệu khóa sổ cuối năm 2020 và đầu năm 2021 (6/1/2021)
Công văn số 4334/STC-QLG&CS ngày 15/12/2020 của Sở tài chính Quảng Trị về việc tham gia góp ý Dự thảo Quyết định đơn giá nhà, vật kiến trúc; đơn giá các loại cây và hoa màu trên địa bàn tỉnh (lần 3) (30/12/2020)
Lấy ý kiến tham gia về quy định chính sách trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch ở vùng thiếu nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh (7/10/2020)
Hướng dẫn lập dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 (27/8/2020)
Xây dựng dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2021 - 2023 (3/8/2020)
Báo cáo tình hình sử dụng dự toán và cắt, giảm dự toán chi thường xuyên năm 2020 (23/7/2020)
Lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2023 (8/7/2020)
Trang:
1 2 3 4 5 6 7
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ