Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

V/v tham gia dự thảo Nghị định của Chính phủ

V/v Tham gia ý kiến dự thảo Quy định định mức chi đào tạo cán bộ, học sinh Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

CV số: 2323/STC-HCSN v/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 37-TB/TW và thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập

Công văn số: 660/CV- HCSN ngày 28 tháng 03 năm 2016 V/v báo cáo kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù theo QĐ 73/2011/QĐ-TTg năm 2015

V/v thực hiện Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

Báo cáo kết quả thực hiện NĐ 130/2005/NĐ-CP và NĐ số 43/2006/NĐ-CP năm 2015

Tin đã đưa
Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN (5/12/2016)
Công văn số: 75/STC-HCSN ngày 12/01/2016 v/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 (5/12/2016)
Công văn Số: 14 /STC-HCSN ngày 05 tháng 01 năm 2016 v/v Hướng dẫn thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (5/12/2016)
V/v tham gia ý kiến về Dự thảo Thông tư ban hành mục lục NSNN thay thế Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính (5/12/2016)
CV: Số 2425 /STC-HCSN ngày 03 tháng 9 năm 2015 V/v Xây dựng dự toán NSNN năm 2016 (5/12/2016)
Cv số: 1984/STC-QLNS ngày 15/7/2015 V/v Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (5/12/2016)
Công văn số 1938/STC-QLNS V/v báo cáo nhu cầu thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 19, Nghị định 116 (5/12/2016)
Công văn Số: 1809/STC-QLNS ngày 15 tháng 7 năm 2014 V/v lập dự toán năm 2015 thực hiện QĐ số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh (5/12/2016)
Triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo CV số 1226/UBND-TM (5/12/2016)
Trang:
1 2
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ