Văn bản HĐND-UBND tỉnh

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND ngày 20/04/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp


Ngày cập nhật: 05/05/2022 2:09:39 CH

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 20/04/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định về quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Trị (24/5/2022)
Quyết định 11/2022/QĐ-UBND ngày 20/04/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp (5/5/2022)
Quyết định 10/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Sửa đổi một số Điều của quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị (5/5/2022)
Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026 (5/5/2022)
Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 26/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị (29/4/2022)
Quyết định 03/2022/QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Điểm đ khoản 1 Điều 2 Quy định kèm theo QĐ số 09/2022/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị (29/4/2022)
Quyết định 01/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Bam hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (29/4/2022)
Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026 (29/4/2022)
Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2030 (25/4/2022)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ