Văn bản HĐND-UBND tỉnh

Nghị quyết số 106/2021/NQ-HĐND ngày 01/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị về chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2026


Ngày cập nhật: 05/09/2021 9:00:00 SA

Nghị quyết số 106/2021/NQ-HĐND

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Nghị quyết số 110/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị "Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (5/9/2021)
Nghị quyết 109/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 cùa HDDND tỉnh Quảng Trị Quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (5/9/2021)
Nghị quyết 108/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 cùa HDDND tỉnh Quảng Trị Quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (5/9/2021)
Nghị quyết số 107/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích trong thi đấu tại các đại hội, giải thi đấu thể dục thể thao (5/9/2021)
Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Nghị quyết ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (5/9/2021)
Nghị quyết số 106/2021/NQ-HĐND ngày 01/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị về chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2026 (5/9/2021)
Nghị quyết số 99/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 (26/7/2021)
Nghị quyết số 100/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy đinh phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị (26/7/2021)
Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021- 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (26/7/2021)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ