Văn bản HĐND-UBND tỉnh

Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026


Ngày cập nhật: 23/03/2021 9:12:00 SA

Tải nội dung Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND
 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 (23/3/2021)
Nghị quyết số 111/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (18/12/2020)
Nghị quyết số 110/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị phân cấp thẫm quyền xác lập sở hữu toàn dân về tài sản và thẫm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị (18/12/2020)
Quyết định 24/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ôt tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị (28/10/2020)
Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Nghị quyết số 47/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã thôi việc hoặc bố trí lại chức danh người hoạt động không chuyên trách do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Nghị quyết số 46/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức đóng góp, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập và chính sách đối với viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ