Văn bản HĐND-UBND tỉnh

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ôt tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 28/10/2020 3:09:12 CH

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Quyết định 24/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ôt tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị (28/10/2020)
Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Nghị quyết số 47/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã thôi việc hoặc bố trí lại chức danh người hoạt động không chuyên trách do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Nghị quyết số 46/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức đóng góp, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập và chính sách đối với viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND ngày 09/6/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (25/6/2020)
Quyết định 14/2020/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (4/6/2020)
Quyết định 52/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị (31/12/2019)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ