Văn bản HĐND-UBND tỉnh

Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 20/04/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định về quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Trị

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND ngày 20/04/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Sửa đổi một số Điều của quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 26/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Điểm đ khoản 1 Điều 2 Quy định kèm theo QĐ số 09/2022/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Bam hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2030

Tin đã đưa
Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh (25/4/2022)
Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 Ban hành Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giao thông vận tải sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (25/4/2022)
Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 Ban hành Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh (25/4/2022)
Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 ban hành quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (25/4/2022)
Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV2 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (25/4/2022)
Nghị quyết số 174/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2022 (5/1/2022)
Nghị quyết số 172/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết về việc thông qua đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị (5/1/2022)
Nghị quyết số 170/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết về việc thông qua đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị (5/1/2022)
Nghị quyết số 169/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết về chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2022 (5/1/2022)
Nghị quyết số 168/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết thông qua đề án đầu tư xây dựng phòng ở công vụ cho giáo viên các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (5/1/2022)
Nghị quyết số 167/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 (5/1/2022)
Nghị quyết số 166/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp y tế công lập và chính sách hỗ trợ (5/1/2022)
Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026 (5/1/2022)
Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026 (5/1/2022)
Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (5/1/2022)
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ