Văn bản HĐND-UBND tỉnh

Nghị quyết số 110/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị "Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị quyết 109/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 cùa HDDND tỉnh Quảng Trị Quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết 108/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 cùa HDDND tỉnh Quảng Trị Quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết số 107/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích trong thi đấu tại các đại hội, giải thi đấu thể dục thể thao

Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Nghị quyết ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết số 106/2021/NQ-HĐND ngày 01/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị về chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2026

Nghị quyết số 99/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020

Nghị quyết số 100/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy đinh phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021- 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tin đã đưa
Triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (26/7/2021)
Thông tư 37/2021/TT-BTC ngày 27/5/2021 Bãi bỏ Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp (2/6/2021)
Quyết định 1307/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021 (31/5/2021)
Quyết định 09/2021/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị (31/5/2021)
Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 (23/3/2021)
Nghị quyết số 111/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (18/12/2020)
Nghị quyết số 110/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị phân cấp thẫm quyền xác lập sở hữu toàn dân về tài sản và thẫm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị (18/12/2020)
Quyết định 24/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ôt tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị (28/10/2020)
Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Nghị quyết số 47/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã thôi việc hoặc bố trí lại chức danh người hoạt động không chuyên trách do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Nghị quyết số 46/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức đóng góp, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập và chính sách đối với viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND ngày 09/6/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (25/6/2020)
Quyết định 14/2020/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (4/6/2020)
Trang:
1 2 3 4
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ