Thông tư 116/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/11/2018 v/v Quy định chế độ báo cáo giá thị trường


Ngày cập nhật: 18/03/2019 9:18:09 SA

Tải nội dung Thông tư

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

CÁC TIN KHÁC
Công văn số 798/STC-QLNS ngày 04/04/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Triển khai lập BCTCNN năm 2018 (5/4/2019)
Công văn số 758/STC-TCHCSN ngày 28/03/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Tham gia ý kiến quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (4/4/2019)
Công văn số 710/STC-TCHCSN ngày 28/03/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Tham gia ý kiến quy định mức chi tiếp khách, chi tổ chức hội nghị quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (28/3/2019)
Công văn số 634/STC-HCSN ngày 22/03/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Tham gia ý kiến quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao (28/3/2019)
Thông tư 116/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/11/2018 v/v Quy định chế độ báo cáo giá thị trường (18/3/2019)
Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 (1/2/2019)
Cung cấp số liệu phục vụ xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (29/1/2019)
Quyết định số 3786/QĐ-STC ngày 12/12/2018 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Phê duyệt Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2019 (28/1/2019)
Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến xử lý chuyển nguồn đối chiếu xử lý số liệu khóa sổ cuối năm 2018 và một số nhiệm vụ chi năm 2019 (16/1/2019)
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ