Cung cấp số liệu phục vụ xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập


Ngày cập nhật: 29/01/2019 9:23:02 SA

Tải Công văn cung cấp số liệu

 

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

CÁC TIN KHÁC
Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 (1/2/2019)
Cung cấp số liệu phục vụ xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (29/1/2019)
Quyết định số 3786/QĐ-STC ngày 12/12/2018 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Phê duyệt Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2019 (28/1/2019)
Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến xử lý chuyển nguồn đối chiếu xử lý số liệu khóa sổ cuối năm 2018 và một số nhiệm vụ chi năm 2019 (16/1/2019)
Công văn số 45/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 07/01/2019 v/v Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 (9/1/2019)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung; Gói thầu: Thiết bị công nghệ thông tin (6/12/2018)
Tình hình thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công (14/11/2018)
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP của Chính phủ (12/11/2018)

Dự thảo sửa đổi Nghị quyết 23

(24/10/2018)
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ