Tham gia góp ý dự thảo nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô


Ngày cập nhật: 08/10/2018 10:28:46 SA

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

CÁC TIN KHÁC
Tham gia góp ý dự thảo nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (8/10/2018)
Báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 (28/9/2018)
Biểu mẫu phục vụ thảo luận dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (31/8/2018)
Góp ý dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của tỉnh Quảng Trị (13/7/2018)
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm 2019-2021 theo nội dung Công văn 1922/CV-STC (25/6/2018)
Tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước (14/6/2018)
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính -NSNN 03 năm 2019-2021 (6/6/2018)
Công văn tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 (16/5/2018)
Công văn đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện quy định chế độ tự chủ năm 2017 (16/5/2018)
Copyright 2018 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ