Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm 2019-2021 theo nội dung Công văn 1922/CV-STC


Ngày cập nhật: 25/06/2018 10:38:26 SA

Phần 1

Phần 2

 

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

CÁC TIN KHÁC
Công văn số 699/STC-QLG&CS ngày 13/03/2020 của Sở Tài chính v/v Góp ý dự thảo bãi bỏ Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh (13/3/2020)
Công văn số 649/STC- QLG&CS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 10/03/2020 v/v Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu Quốc tế La Lay (11/3/2020)
Công văn số 646/STC-QLG&CS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 10/03/20230 v/v Tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (11/3/2020)
Công văn số 611/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 09/03/2020 v/v Tổng kết, đánh giá thực hiện viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào, giai đoạn 2016-2020 và dự kiến giai đoạn 2021-2025 (10/3/2020)
Tham gia ý kiến dự thảo mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu Quốc tế La Lay (19/2/2020)
Công văn số 36/STC-TCHCNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 06/1/2020 v/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 (15/1/2020)
Công văn số 01/STC-TCHCSN ngày 02/01/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (6/1/2020)
Dự thảo Kế hoạch triển khai sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/12/2019)
Báo cáo tình hình quản lý nợ và giám sát rủi ro tài khóa địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2022 (20/12/2019)

Nội dung văn bản

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ