Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN


Ngày cập nhật: 09/07/2018 3:43:54 CH

Tải Nội dung của Nghị định
 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

CÁC TIN KHÁC
Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN (9/7/2018)
Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018 Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của DNNN và công ty TNHH1TV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần (9/7/2018)
Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (9/7/2018)
Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018 Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH1TV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (9/7/2018)
Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tiền nước để phục vụ các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (9/7/2018)
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước vào công ty TNHH1TV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (9/7/2018)
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản vào doanh nghiệp (9/7/2018)
Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DNNN và DN có vốn nhà nước (9/7/2018)
Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (9/7/2018)
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ