Công văn số 436/STC-TCHCSN ngày 10/02/2022 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến Chương trình thực hành tiết kiệm, CLP năm 2022


Ngày cập nhật: 10/02/2022 1:58:05 CH

Dự thảo Chương trình THTK, CLP năm 2022 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Công văn số 1882/STC-QLG&CS ngày 01/6/2022 về việc Đề nghị đăng tải thông tin để lấy ý kiến góp ý văn bản quy phạm pháp luật (lần 2) (3/6/2022)
Công văn số 1580/STC-TCHCSN ngày 11/5/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 6/4/2022 (12/5/2022)
Công văn số 436/STC-TCHCSN ngày 10/02/2022 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến Chương trình thực hành tiết kiệm, CLP năm 2022 (10/2/2022)
Công văn số 434/STC-TCHCSN ngày 10/02/2022 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến Chương trình thực hành tiết kiệm, CLP giai đoạn 2021-2025 (10/2/2022)
Công văn số 01/STC-TCHCSN ngày 04/01/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (17/1/2022)
Công văn số 133/STC-TCHCSN ngày 06/01/2022 của Sở Tài chính về việc đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP (17/1/2022)
Công văn số 4824/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 17/12/2021 v/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát của Quốc hội (27/12/2021)
Công văn số 3903/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 22/10/2021 v/v Báo cáo việc thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 (11/11/2021)
Công văn số 3696/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 08/10/2021 về việc đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 (13/10/2021)

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ