Công văn số 3101/STC-QLNS ngày 30/8/2021 của Sở tài chính Quảng Trị về việc đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2022-2025


Ngày cập nhật: 01/09/2021 1:55:21 CH

1. Công văn số 3101/STC-QLNS

2. Tờ trình của UBND tỉnh

3. Dự thảo Nghị quyết  HĐND tỉnh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Công văn số 3101/STC-QLNS ngày 30/8/2021 của Sở tài chính Quảng Trị về việc đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2022-2025 (1/9/2021)
Công văn số 2668/STC-QLNS ngày 02/8/2021 của Sở tài chính Quảng Trị về việc xây dựng dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2022-2024 (10/8/2021)
Công văn số 2487/STC-TCĐT của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 19/7/20201 v/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung: Mua sắm máy vi tính, máy photocopy và máy điều hòa nhiệt độ năm 2021 (20/7/2021)
Công văn số 1277/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 16/7/2021 về việc báo cáo tình hình vay và trả nợ vay theo Nghị định số 93/2018/NĐ-CP và 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2021 (20/7/2021)
Công văn số 2328/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 08/7/2021 về việc dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN năm 2022 và giai đoạn 2022-2024 (12/7/2021)
Công văn số 2354/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 09/7/2021 về việc cung cấp số liệu phục vụ xây dựng dự toán năm 2022 (9/7/2021)
Thông báo số1940/TB-STC ngày 15/6/2021 của Sở tài chính Quảng Trị về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (16/6/2021)
Công văn số 1030/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày14/4/2021 v/v đề nghị tham gia dự thảo quyết định quy định thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Lần 2) (27/5/2021)
Công văn số 1432/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 12/5/2021 v/v Tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh ban hành (13/5/2021)

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ