Công văn số 1432/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 12/5/2021 v/v Tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh ban hành


Ngày cập nhật: 13/05/2021 9:20:23 SA

Tải nội dung Công văn số 1432/STC-TCHCSN 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Thông báo số1940/TB-STC ngày 15/6/2021 của Sở tài chính Quảng Trị về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (16/6/2021)
Công văn số 1030/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày14/4/2021 v/v đề nghị tham gia dự thảo quyết định quy định thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Lần 2) (27/5/2021)
Công văn số 1432/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 12/5/2021 v/v Tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh ban hành (13/5/2021)
Công văn số 1301/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 05/5/2021 v/v Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội (5/5/2021)
Đánh giá phân cấp, định mức chi thường xuyên 2017 - 2020 và đề xuất phương án phân cấp, định mức phân bổ chi thường xuyên thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 (12/4/2021)
Công văn số 618/STC-QLG&CS ngày 16/3/2021 của Sở Tài chính Quảng Trị về việc tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát chi phí sản xuất và giá thành thóc các vụ sản xuất trong năm (1/4/2021)
Công văn số 248/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 29/01/2021 v/v Tham gia ý kiến quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 (4/2/2021)
Công văn số 232/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 28/01/2021 v/v Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP (29/1/2021)
Công văn số 208/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 26/01/2021 v/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 (27/1/2021)

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ