Công văn số 208/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 26/01/2021 v/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020


Ngày cập nhật: 27/01/2021 9:17:12 SA

1. Công văn 208/STC-TCHCSN
2. Phụ lục kèm theo Công văn 208/STC-TCHCSN

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Công văn số 248/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 29/01/2021 v/v Tham gia ý kiến quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 (4/2/2021)
Công văn số 232/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 28/01/2021 v/v Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP (29/1/2021)
Công văn số 208/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 26/01/2021 v/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 (27/1/2021)
Công văn số 138/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 20/01/2021 về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 111/2020/NQ-HĐND (20/1/2021)
Công văn số 08/STC-TCHCSN ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Hướng dẫn thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (10/1/2021)
Công văn số 4792/STC-QLNS ngày 31/12/2020 của Sở Tài chính Quảng Trị V/v Hướng dẫn một số nội dung xử lý chuyển nguồn, xử lý số liệu khóa sổ cuối năm 2020 và đầu năm 2021 (6/1/2021)
Công văn số 4334/STC-QLG&CS ngày 15/12/2020 của Sở tài chính Quảng Trị về việc tham gia góp ý Dự thảo Quyết định đơn giá nhà, vật kiến trúc; đơn giá các loại cây và hoa màu trên địa bàn tỉnh (lần 3) (30/12/2020)
Lấy ý kiến tham gia về quy định chính sách trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch ở vùng thiếu nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh (7/10/2020)
Hướng dẫn lập dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 (27/8/2020)

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ