Góp ý dự thảo bãi bỏ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh


Ngày cập nhật: 17/03/2020 3:11:59 CH

Công văn 741/STC-QLG&CS ngày 16/3/2020 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo bãi bỏ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của UBND tinh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

CÁC TIN KHÁC
Phối hợp lập kế hoạch tài chính 05 năm 2021 - 2025 (20/5/2020)
Báo cáo số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất (28/4/2020)
Công văn số 1277/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 23/4/2020 về việc xác định vùng thiếu nước ngọt và sạch theo mùa trên địa bàn tỉnh (24/4/2020)
Công văn số 757/STC-QLNS ngày 17/3/2020 v/v báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, Nghị quyết số 51/NQ-CP (19/3/2020)
Góp ý dự thảo bãi bỏ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh (17/3/2020)
Công văn số 270/STC-QLG&CS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 05/2/2020 v/v Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 (6/2/2020)
Công văn số 36/STC-TCHCNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 06/1/2020 v/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 (15/1/2020)
Đăng tải văn bản QPPL lên trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị (22/10/2019)
Cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất (14/10/2019)

Nội dung văn bản

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ