Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019


Ngày cập nhật: 31/01/2019 1:57:50 CH

Ngày 25/1/2019, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
 

Đến dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Đức Chính - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Giám đốc, Phó Giám đốc Lê Thị Thanh trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

Description: https://www.quangtri.gov.vn/portal/Photos/2019-01/f9ed4d7c9a61aaddSo%20Tai%20chinh%20trien%20khai%20nhiem%20vu%20nam%202019%203.jpg

Mặc dù, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong ngành, các Sở, ban, ngành, các địa phương cùng với sự nổ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức, người lao động, Sở Tài chính đã tích cực triển khai công tác tham mưu điều hành thu, chi ngân sách chủ động, chặt chẽ. Sở đã tiến hành thông báo nhập, phân bổ dự toán của các cơ quan, đơn vị trên hệ thống TABMIS, tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện việc giao dịch qua Kho bạc Nhà nước, trong đó ưu tiên đảm bảo đủ nguồn chi trả các chế độ về tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức; các chính sách an sinh xã hội; các nhiệm vụ chi quốc phòng an ninh và nhiệm vụ cấp thiết của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, theo dõi tình hình để tham mưu cho cho UBND tỉnh sử dụng dự phòng theo khả năng, tiến độ thu ngân sách, ưu tiên dành nguồn dự phòng NSĐP để giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh đột xuất.

Trên lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, Sở thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai các công việc về cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp theo kế hoạch của Ban chỉ đạo cổ phần hóa tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh quy định thống nhất trong quản lý hoạt động kiểm toán độc lập đối với các kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành, đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước, tránh lãng phí chi phí trong đầu tư dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Về quản lý giá và công sản, đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết về việc bãi bỏ một số loại lệ phí; chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng và công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan.

Sở Tài chính cũng chú trọng chỉ đạo và quan tâm đôn đốc trong công tác thanh tra tài chính với 09 cuộc thanh tra, thu hồi vào NSNN hơn 609 triệu đồng. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; công tác tin học thống kê, tổ chức hành chính cũng thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Với mục tiêu, phấn đấu thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2019 đạt 2.900 tỷ đồng; tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả; cơ cấu lại NSNN và nợ công theo hướng an toàn, bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển… Sở Tài chính đề ra 07 giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính để thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.