BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, MIỄN GIẢM; CHẾ ĐỘ THU, NỘP CÁC KHOẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ


Ngày cập nhật: 26/04/2022 2:32:07 CH

Ngày 15/4/2022, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉn Khóa VIII, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\ky-7-3.jpg

(Nguồn ảnh: hdndquangtri.gov.vn)

Nghị quyết có tính kế thừa các quy định tại Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; đồng thời rà soát tên gọi các khoản thu phí, lệ phí theo đúng tên gọi quy định tại Thông tư 85/2019/TT-BTC và các văn bản chuyên ngành liên quan; điều chỉnh, bổ sung các quy định, nội dung liên quan đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và mức thu phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể như sau:

  • Bỏ các khoản thu phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi do cơ quan địa phương thực hiện.

+ Phí công nhận nguồn gốc lô giống.

+ Phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung.

+ Lệ phí cấp chứng minh nhân dân.

+ Lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch.

+ Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô;

+ Lệ phí cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh;

+ Các khoản thu phí chưa phát sinh trên thực tế của địa phương: Phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố; phí tham quan danh lam thắng cảnh (đối với danh lam thắng cảnh thuộc địa phương quản lý); Phí tham quan công trình văn hóa, bảo tàng (đối với công trình thuộc địa phương quản lý); Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao chuyên nghiệp.

  • Bổ sung các khoản phí, lệ phí như:

+ Lệ phí gia hạn giấy phép cho người lao động tại Việt Nam.

+ Lệ phí gia hạn tạm trú; lệ phí tách hộ; lệ phí điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú; lệ phí xác nhận thông tin về cư trú.

+ Phí thẩm định cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép môi trường do cơ quan địa phương thực hiện.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng rà soát và quy định lại các khoản thu, mức thu, tỷ lệ để lại của lĩnh vực đất đai và môi trường, lĩnh vực đăng ký kinh doanh để đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về phí, lệ phí và pháp luật chuyên ngành liên quan.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2022. Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số loại lệ phí quy định tại Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

          Việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị là cơ sở để các tổ chức thu phí, lệ phí và cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan kịp thời triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.

                   Ban Biên tập

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, MIỄN GIẢM; CHẾ ĐỘ THU, NỘP CÁC KHOẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ (26/4/2022)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (17/1/2022)
Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá công tác tài chính – NSNN năm 2021, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2022 (6/1/2022)
Hội nghị tập huấn phần mềm Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (20/12/2021)
Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (29/11/2021)
Hội nghị giao ban ngành Tài chính đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (2/8/2021)
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (19/7/2021)
Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tài chính (18/1/2021)
Sở Tài chính Quảng Trị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 (18/1/2021)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ