Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tài chính


Ngày cập nhật: 18/01/2021 2:30:36 CH

Nhằm cụ thể hóa và thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) theo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021số 6051/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị,  trên cơ sở tình hình thực tế, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2021 nhằm duy trì những kết quả đã đạt được và phấn đấu thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả vị trí việc làm và cơ cấu công chức của đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức; …

Kế hoạch CCHC năm 2021 của Sở Tài chính đã nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể gắn với 7 nội dung: Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Đối với cải cách thể chế hành chính nhà nước, Sở Tài chính tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nhanh chóng triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật để CBCC và Nhân dân biết, thực hiện đúng pháp luật; thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định pháp luật mới ban hành; theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

Đẩy mạnh Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố đảm bảo phù hợp quy định hiện hành; sửa đổi kịp thời quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính khi có thay đổi. Nâng cấp việc giải quyết thủ tục hành chính lên mức độ 3 và mức độ 4 tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

Chủ động xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trình UBND tỉnh ban hành trong năm 2021. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với chỉ tiêu biên chế được giao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp.

Về cải cách tài chính công thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ, xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sử dụng ngân sách trong quản lý, sử dụng ngân sách theo quy định, …

Sử dụng hiệu quả các phần mềm ngành chuyên ngành và các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác; duy trì hoạt động trang thông tin điện tử; tăng cường áp dụng chữ ký số trong hoạt động góp phần nâng cao hiện đại hóa nền hành chính của Sở Tài chính.

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch, các phòng thuộc Sở chủ động triển khai thực hiện các nội dung, công việc được giao, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp./.

Lê Trung Kiên –Phó Chánh Văn phòng

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021(đính kèm)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tài chính (18/1/2021)
Sở Tài chính Quảng Trị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 (18/1/2021)
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH- NSNN NĂM 2020 (11/1/2021)
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính (27/11/2020)
Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại Sở Tài chính (30/10/2020)
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 (13/7/2020)
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Tài chính (8/7/2020)
Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (21/1/2020)
Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 của ngành Tài chính (13/1/2020)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ