Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại Sở Tài chính


Ngày cập nhật: 30/10/2020 4:05:10 CH

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn về quản lý ngân sách, giá cả, tài sản, … trong những năm qua, xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính , Sở Tài chính đã ban hành những kế hoạch, giải pháp để triển khai nhiệm vụ này và đã đạt được những kết quả khả quan.

Năm 2019, tổng điểm chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài chính  đạt 79,92/92 điểm (đạt 86,87%), xếp thứ 6 trong số 20 Sở, ban, ngành toàn tỉnh tăng 7 bậc so với năm 2018 (xếp thứ 13). Trong đó, các chỉ số “cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa”, “cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước” và “ cải cách tài chính công” đạt trên 90% so với đánh giá của hội đồng thẩm định; Các chỉ số còn lại vẫn chưa được đánh giá cao, nằm trong nhóm trung bình toàn tỉnh. Kết quả này khẳng định những nỗ lực và chỉ đạo sát sao, nghiêm túc của Lãnh đạo Sở Tài chínhđối với công tác cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bám sát các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày  26/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2020, ngay từ đầu năm Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 số 251/KH-STC ngày 31/01/2020 gồm 7 chỉ tiêu với 29 chỉ tiêu thành phần.

Thông qua các cuộc họp, hội nghị giao ban hàng tháng, Ban Giám đốc đã quán triệt quán triệt đến toàn thể CBCC các nội dung, nhiệm vụ về đẩy mạnh cải cách hành chính theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị; Chương trình hành động số 3245/CTr-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020. Ban Giám đốc yêu cầu Trưởng các phòng thuộc Sở chỉ đạo công chức thuộc phòng tập trung hoàn thành 29 chỉ tiêu thành phần theo kế hoạch cải cách hành chính của Sở, đây cũng là tiêu chí thực hiện bình xét thi đua hàng năm; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng quý và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Tài chính và Sở Nội vụ. Giao Văn phòng Sở tổng hợp, đốc đốc, theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính báo cáo Ban Giám đốc để kịp thời chỉ đạo.

Ngày 03/9/2020,Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cải cách hành chính số 3005/KH-STC, nội dung kiểm tra tập trung vào 5 chỉ tiêu: Tham mưu ban hành văn bản quy, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và công tác theo dõi thi hành pháp luật dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm 2020.

Để chuẩn bị cho tổng kết công tác cải cách hành chính cuối năm, Ban Giám đốc  Sở Tài chính chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung xử lý các vướng mắc, tồn đọng trong năm, thực hiện các chỉ tiêu chưa hoàn thành nhằm tăng chỉ số cải cách hành chính góp phần nâng cao xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đồng thời đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh cán bộ, công chức tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính ngày một hiệu quả, thực chất./.

Lê Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính (27/11/2020)
Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại Sở Tài chính (30/10/2020)
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 (13/7/2020)
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Tài chính (8/7/2020)
Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (21/1/2020)
Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 của ngành Tài chính (13/1/2020)
Sở Tài chính Quảng Trị làm việc với đoàn công tác Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính (7/1/2020)
Hội nghị tập huấn luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. (4/8/2017)
Công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020 (25/7/2017)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ