tinvan

Công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020


Ngày cập nhật: 25/07/2017 9:18:31 SA

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2017/TT-BTC​ ngày 13/7/2017 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2017. Nội dung, quy trình và thời gian lập dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020 được thực hiện theo quy định của Luật NSNN năm 2015 và hướng dẫn tại Thông tư này.

 ​Năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai thực hiện các Nghị quyết: Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 - 2020.

Dự toán NSNN năm 2018 được xây dựng theo đúng quy định của Luật NSNN 2015 và các văn bản hướng dẫn Luật về quy trình, thời hạn, thuyết minh cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán, giải trình; đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua; phù hợp với định hướng phát triển và mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Việc xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2018 phải theo đúng các quy định của pháp luật về thu, chi và quản lý thu, chi ngân sách; trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán NSNN; quán triệt chủ trương triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán.

Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương trên cơ sở đánh giá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020 của ngành, lĩnh vực và địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để xác định nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng thực hiện trong năm 2018; chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ chi theo mức độ cấp thiết, khả năng triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở nguồn NSNN được phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Các Bộ, cơ quan Trung ương quản lý ngành, lĩnh vực khi xây dựng dự toán cần tính tới việc rà soát tổng thể các chế độ, chính sách (nhất là các chính sách an sinh xã hội) để bãi bỏ, hoặc lồng ghép theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ, lồng ghép các chính sách chồng chéo, trùng lắp, kém hiệu quả; không đề xuất các chính sách làm giảm thu ngân sách; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Năm 2018 là năm đầu tiên các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh triển khai lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020 làm cơ sở cho việc lập, xem xét, quyết định dự toán NSNN năm 2018, do đó phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Thực hiện đúng Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm và Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm.

- Các mục tiêu, nhiệm vụ về thu, chi, bội chi và vay nợ từng năm trong giai đoạn kế hoạch 2018 - 2020 cần bám sát mục tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020, kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được cấp có thẩm quyền quyết định và phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của bộ, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 03 năm kế hoạch; đảm bảo nguyên tắc chỉ ban hành chính sách chi thực sự cần thiết và có nguồn lực đảm bảo, không ban hành các chính sách thu làm giảm thu ngân sách, trừ các chính sách thu phải thực hiện theo các cam kết hội nhập.

- Việc lập, báo cáo, tổng hợp và trình kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020 được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự toán NSNN năm 2018, sử dụng số dự kiến dự toán thu, chi NSNN năm 2018 làm cơ sở xác định kế hoạch thu, chi NSNN cho 02 năm 2019 và năm 2020.

Trách nhiệm của các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định của Luật NSNN 2015, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật NSNN và các quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 17 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ.

Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình mục tiêu: Trên cơ sở số kiểm tra được giao, hướng dẫn các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương liên quan lập dự toán thực hiện CTMTQG, CTMT năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2017. Tổng hợp dự toán từng CTMTQG, CTMT được giao quản lý và lập phương án phân bổ dự toán chi năm 2018, từng năm của giai đoạn 2018 - 2020 đối với từng Bộ, cơ quan Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Lê Thị Hải Hà (Trưởng phòng Quản lý ngân sách)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ