Thống kê truy cập
Thông báo

Cung cấp thông tin về đánh giá việc thực hiện NSNN năm 2020 và dự toán NSNN năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện KHĐTCTH giai đoạn 2016-2020


Ngày cập nhật: 20/08/2020 9:58:44 SA

1. Công văn 2827/STC-QLNS ngày 20/8/2020 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị;

2. Hệ thống biểu mẫu.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Cung cấp thông tin về đánh giá việc thực hiện NSNN năm 2020 và dự toán NSNN năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện KHĐTCTH giai đoạn 2016-2020 (20/8/2020)
Tài liệu phục vụ cuộc họp xác định giá sàn nộp NSNN dự án Khu dân cư mới (Phường 1, thành phố Đông Hà) (13/7/2020)
Góp ý dự thảo Nghị quyết phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị (26/6/2020)
Công văn số 699/STC-QLG&CS ngày 13/03/2020 của Sở Tài chính v/v Góp ý dự thảo bãi bỏ Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh (13/3/2020)
Công văn số 649/STC- QLG&CS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 10/03/2020 v/v Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu Quốc tế La Lay (11/3/2020)
Công văn số 646/STC-QLG&CS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 10/03/20230 v/v Tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (11/3/2020)
Công văn số 611/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 09/03/2020 v/v Tổng kết, đánh giá thực hiện viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào, giai đoạn 2016-2020 và dự kiến giai đoạn 2021-2025 (10/3/2020)
Tham gia ý kiến dự thảo mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu Quốc tế La Lay (19/2/2020)
Công văn số 36/STC-TCHCNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 06/1/2020 v/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 (15/1/2020)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Xem nhiều
Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ