Thống kê truy cập
Thông báo

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2020, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020 - 2022


Ngày cập nhật: 05/08/2019 8:26:14 SA

1. Công văn 2301/STC-QLNS ngày 30/7/2019 của Sở Tài Chính.

2. Công văn 1007/SKH-TH ngày 16/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Biểu mẫu Nghị định 31/2017/NĐ-CP.

4. Biểu mẫu Thông tư 38/2019/TT-BTC.

5. Biểu mẫu Thông tư 69/2017/TT-BTC.

6. Biểu mẫu Thông tư 342/2016/TT-BTC.

7. Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

8. Thông tư 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-202.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

CÁC TIN KHÁC
Công văn số 122/STC-TCHCSN ngày 07/08/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Tham gia ý kiến về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (15/8/2019)
Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2020, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020 - 2022 (5/8/2019)
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị (30/7/2019)
Công văn số 2062/STC-QLG&CS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày10/07/2019 v/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC (11/7/2019)
Công văn số 1610/STC-QLNS ngày 10/06/2019 v/v Công tác Quyết toán và công khai quyết toán ngân sách hàng năm (11/6/2019)
Thông báo số 1482/TB-STC ngày 30/05/2019 ngày 30/05/2019 v/v Kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung Gói thầu: Mua sắm Thiết bị điều hòa nhiệt độ (Ký hiệu số: 01/ĐHNĐ) (31/5/2019)
Công văn số 1299/STC-QLNS ngày 20/05/2019 của Sở Tài chính v/v Hướng dẫn thu hồi vốn của Quỹ CDF trong khuôn khổ Dự án BCC (20/5/2019)
Công văn số 1104/STC-QLG&CS ngày 02/05/2019 của Sở Tài chính v/v Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ (6/5/2019)
Công văn số 798/STC-QLNS ngày 04/04/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Triển khai lập BCTCNN năm 2018 (5/4/2019)
Thông báo
Xem nhiều
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ