Thống kê truy cập
Thông báo
Edit
Công văn số 1299/STC-QLNS ngày 20/05/2019 của Sở Tài chính v/v Hướng dẫn thu hồi vốn của Quỹ CDF trong khuôn khổ Dự án BCC
Cập nhật: 20/5/2019
Edit
Công văn số 1104/STC-QLG&CS ngày 02/05/2019 của Sở Tài chính v/v Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ
Cập nhật: 6/5/2019
Edit
Công văn số 798/STC-QLNS ngày 04/04/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Triển khai lập BCTCNN năm 2018
Cập nhật: 5/4/2019
Edit
Công văn số 758/STC-TCHCSN ngày 28/03/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Tham gia ý kiến quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Cập nhật: 4/4/2019
Edit
Công văn số 710/STC-TCHCSN ngày 28/03/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Tham gia ý kiến quy định mức chi tiếp khách, chi tổ chức hội nghị quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 28/3/2019
Edit
Công văn số 634/STC-HCSN ngày 22/03/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Tham gia ý kiến quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao
Cập nhật: 28/3/2019
Edit
Thông tư 116/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/11/2018 v/v Quy định chế độ báo cáo giá thị trường
Cập nhật: 18/3/2019
Edit
Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015
Cập nhật: 1/2/2019
Edit
Cung cấp số liệu phục vụ xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Cập nhật: 29/1/2019
Xem nhiều
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ