Thống kê truy cập
Thông báo
Edit
Công văn số 122/STC-TCHCSN ngày 07/08/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Tham gia ý kiến về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Cập nhật: 15/8/2019
Edit
Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2020, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020 - 2022
Cập nhật: 5/8/2019
Edit
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 30/7/2019
Edit
Công văn số 2062/STC-QLG&CS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày10/07/2019 v/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC
Cập nhật: 11/7/2019
Edit
Công văn số 1610/STC-QLNS ngày 10/06/2019 v/v Công tác Quyết toán và công khai quyết toán ngân sách hàng năm
Cập nhật: 11/6/2019
Edit
Thông báo số 1482/TB-STC ngày 30/05/2019 ngày 30/05/2019 v/v Kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung Gói thầu: Mua sắm Thiết bị điều hòa nhiệt độ (Ký hiệu số: 01/ĐHNĐ)
Cập nhật: 31/5/2019
Edit
Công văn số 1299/STC-QLNS ngày 20/05/2019 của Sở Tài chính v/v Hướng dẫn thu hồi vốn của Quỹ CDF trong khuôn khổ Dự án BCC
Cập nhật: 20/5/2019
Edit
Công văn số 1104/STC-QLG&CS ngày 02/05/2019 của Sở Tài chính v/v Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ
Cập nhật: 6/5/2019
Edit
Công văn số 798/STC-QLNS ngày 04/04/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Triển khai lập BCTCNN năm 2018
Cập nhật: 5/4/2019
Thông báo
Xem nhiều
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ