Thống kê truy cập
Thông báo
Edit
Góp ý dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 13/7/2018
Edit
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm 2019-2021 theo nội dung Công văn 1922/CV-STC
Cập nhật: 25/6/2018
Edit
Tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước
Cập nhật: 14/6/2018
Edit
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính -NSNN 03 năm 2019-2021
Cập nhật: 6/6/2018
Edit
Công văn tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
Cập nhật: 16/5/2018
Edit
Công văn đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện quy định chế độ tự chủ năm 2017
Cập nhật: 16/5/2018
Edit
Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định TTHC thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
Cập nhật: 1/2/2018
Edit
Hướng dẫn thực hiện ghi thu, ghi chi nguồn để lại quản lý qua NSNN, vốn ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ nước ngoài
Cập nhật: 9/1/2018
Edit
Tài liệu tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC
Cập nhật: 18/12/2017
Xem nhiều
Copyright 2018 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ