Thống kê truy cập
Thông báo
Edit
Thông tư 116/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/11/2018 v/v Quy định chế độ báo cáo giá thị trường
Cập nhật: 18/3/2019
Edit
Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015
Cập nhật: 1/2/2019
Edit
Cung cấp số liệu phục vụ xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Cập nhật: 29/1/2019
Edit
Quyết định số 3786/QĐ-STC ngày 12/12/2018 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Phê duyệt Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2019
Cập nhật: 28/1/2019
Edit
Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến xử lý chuyển nguồn đối chiếu xử lý số liệu khóa sổ cuối năm 2018 và một số nhiệm vụ chi năm 2019
Cập nhật: 16/1/2019
Edit
Công văn số 45/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 07/01/2019 v/v Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Cập nhật: 9/1/2019
Edit
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung; Gói thầu: Thiết bị công nghệ thông tin
Cập nhật: 6/12/2018
Edit
Tình hình thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công
Cập nhật: 14/11/2018
Edit
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP của Chính phủ
Cập nhật: 12/11/2018
Xem nhiều
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ