Cơ cấu tổ chức

I. Lãnh đạo Sở:

 

Sở Tài chính Quảng Trị hiện có 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. Giám đốc Sở làm việc theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Sở trước UBND tỉnh và Bộ Tài chính. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách trước Giám đốc và liên đới chịu trách nhiệm cấp trên về phần việc được giao.   

 

Giám đốc và Phó Giám đốc do UBND Tỉnh bổ nhiệm theo qui định hiện hành của Chính phủ và Tỉnh về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh. 

1. Nguyễn Duy Tân

 

 Chức vụ: Giám đốc 

 Điện thọai cơ quan: (053). 3. 564555

 Di động: 0905805999

 E. Mail: nguyenduytan@quangtri.gov.vn

 

 2. Lê Thị Thanh    

Chức vụ : Phó Giám đốc

Điện thọai: 0233.3555.668

Di động: 0988.797.353

              Email : lethithanh@quangtri.gov.vn

 

3. Nguyễn Trí Kiên

Chức vụ : Phó Giám đốc

Điện thoại: 0233.3511.899

Di động: 0985.346.777

Email: nguyentrikien@quangtri.gov.vn

 

4. Lê Thị Hải Hà

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0233.3566.779

Di động: 0914.432.324

Email: lethihaiha@quangtri.gov.vn

 

II. Cơ cấu các phòng ban trong Sở:

- Văn phòng

- Phòng Quản lý ngân sách

- Phòng Hành chính sự nghiệp

- Phòng Tài chính doanh nghiệp

- Phòng Vật giá - Công sản

- Phòng Đầu tư

- Phòng Thanh tra

- Phòng Tin học - Thống kê 

 

Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ