Cơ cấu tổ chức

I. Lãnh đạo Sở:

 

Sở Tài chính Quảng Trị hiện có 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. Giám đốc Sở làm việc theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Sở trước UBND tỉnh và Bộ Tài chính. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách trước Giám đốc và liên đới chịu trách nhiệm cấp trên về phần việc được giao.   

 

Giám đốc và Phó Giám đốc do UBND Tỉnh bổ nhiệm theo qui định hiện hành của Chính phủ và Tỉnh về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh. 

1. Nguyễn Duy Tân

 

 Chức vụ: Giám đốc 

 Điện thọai cơ quan: (053). 3. 564555

 Di động: 0905805999

 E. Mail: nguyenduytan@quangtri.gov.vn

 

 2. Lê Thị Thanh    

Chức vụ : Phó Giám đốc

Điện thọai: 0233.3555.668

Di động: 0988.797.353

              Email : lethithanh@quangtri.gov.vn

 

3. Nguyễn Trí Kiên

Chức vụ : Phó Giám đốc

Điện thoại: 0233.3511.899

Di động: 0985.346.777

Email: nguyentrikien@quangtri.gov.vn

 

4. Lê Thị Hải Hà

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 

Di động: 0914.432.324

Email: lethihaiha@quangtri.gov.vn

 

II. Cơ cấu các phòng ban trong Sở:

- Văn phòng

- Phòng Quản lý ngân sách

- Phòng Hành chính sự nghiệp

- Phòng Tài chính doanh nghiệp

- Phòng Vật giá - Công sản

- Phòng Đầu tư

- Phòng Thanh tra

- Phòng Tin học - Thống kê 

 

Thông báo
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ