Cơ cấu tổ chức

I. Lãnh đạo Sở:

 

Sở Tài chính Quảng Trị hiện có 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. Giám đốc Sở làm việc theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Sở trước UBND tỉnh và Bộ Tài chính. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách trước Giám đốc và liên đới chịu trách nhiệm cấp trên về phần việc được giao.   

 

Giám đốc và Phó Giám đốc do UBND Tỉnh bổ nhiệm theo qui định hiện hành của Chính phủ và Tỉnh về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh. 

1. Lê Thị Thanh

 

 Chức vụ: Giám đốc 

 Điện thọai cơ quan: 0233.3555.668

 Di động: 0988.797.353

 E. Mail: lethithanh@quangtri.gov.vn

 2. Lê Thị Hải Hà    

Chức vụ : Phó Giám đốc

Điện thọai: 0233.3566.779

Di động: 0914.432.324

              Email : lethihaiha@quangtri.gov.vn

 

3. Nguyễn Anh Phương

Chức vụ : Phó Giám đốc

Điện thoại: 0233.3564.555

Di động: 0913.485.927

Email: nguyenanhphuong@quangtri.gov.vn

 

4. Phạm Thị Thanh Hà

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0233.3511.899

Di động: 0915.017.668

Email: phamthithanhha@quangtri.gov.vn

 

II. Cơ cấu các phòng ban trong Sở:

- Văn phòng

- Phòng Quản lý ngân sách

- Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

- Phòng Quản lý giá và công sản

- Phòng Tài chính đầu tư

- Thanh tra Sở

 

Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ