Quyết địnhsố 3056/QĐ-STC của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 07/09/2020 Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Kế hoạch số 1148/KH-STC ngày 16/4/2020 của Sở Tài chính Quảng Trị về Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020

Kế hoạch số 1554/KH-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về Tổ chức quán triệt các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận

Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/10/2020 của Bộ Chính trị về Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Thông báo 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoan thể chính trị - xã hội

Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người khuyết tật.

Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về Công tác dân tộc trong tình hình mới.

Tin đã đưa
Trang:

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ