Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 2559/STC-VP ngày 23/7/2021 của Sở Tài chính Quảng Trị V/v triển khai ""Tuần lễ cao điểm" phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kế hoạch số 129/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 22/7/2021 triển khai“Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh(Từ ngày 24/7/2021 đến ngày 30/7/2021)

Công văn số 2856/UBND-VX ngày 08/7/2021V/v tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 1381/STC-VP ngày 11/5/2021 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19

Công điện số 02/CĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 11/5/2021 Áp dụng một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống COVID – 19

Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 10/5/2020/1 của UBND tỉnh Quảng Trị Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 09/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa

Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 08/5/2020/1 của UBND tỉnh Quảng Trị Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hải Lăng

Công điện số 01/CĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 04/5/2021 Tăng cường các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID – 19

Tin đã đưa
Công văn số 1538/UBND-VX ngày 24/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị V/v Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (26/4/2021)
Công văn số 452/UBND-VX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị V/v cho trẻ mần non, học sinh phổ thông và học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học để ứng phó với dịch bệnh COVID - 19 (3/2/2021)
Thông báo số 11/TB-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 29/11/2021 TB ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến về một số biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 (3/2/2021)
Công văn số 244/STC-VP ngày 29/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (29/1/2021)
Công văn số 377/ UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 28/01/2021 v/v Một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19 (29/1/2021)
Công văn số 372/UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 28/01/2021v/v Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 (28/1/2021)
Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh ngày 25/8/2020 (26/8/2020)
Công văn số 3733/UBND-VX ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone (17/8/2020)
Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (13/8/2020)
Công văn số 580/STTTT-TTBCXB ngày 08/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường truyền thông về các giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (11/8/2020)
Công văn số 580/STTTT-TTBCXB ngày 08/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường truyền thông về các giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (11/8/2020)
Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 09/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (11/8/2020)
Thông báo khẩn số 82/TB-BCĐPCD ngày 09/8/2020 của Ban chỉ đạo phòng, cống dịch Covid-19 liên quan đến lịch trình di chuyển của 02 bệnh nhân 832 và 833 (11/8/2020)
Thông báo khần số 81/TB-BCĐPCD ngày 08/8/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến lịch trình di chuyển của 02 bệnh nhân 727 và 736 (11/8/2020)
Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 10/8/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới (11/8/2020)
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ