Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 452/UBND-VX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị V/v cho trẻ mần non, học sinh phổ thông và học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học để ứng phó với dịch bệnh COVID - 19

Thông báo số 11/TB-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 29/11/2021 TB ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến về một số biện pháp phòng, chống dịch COVID -19

Công văn số 244/STC-VP ngày 29/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Công văn số 377/ UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 28/01/2021 v/v Một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19

Công văn số 372/UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 28/01/2021v/v Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh ngày 25/8/2020

Công văn số 3733/UBND-VX ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone

Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Công văn số 580/STTTT-TTBCXB ngày 08/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường truyền thông về các giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Tin đã đưa
Công văn số 580/STTTT-TTBCXB ngày 08/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường truyền thông về các giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (11/8/2020)
Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 09/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (11/8/2020)
Thông báo khẩn số 82/TB-BCĐPCD ngày 09/8/2020 của Ban chỉ đạo phòng, cống dịch Covid-19 liên quan đến lịch trình di chuyển của 02 bệnh nhân 832 và 833 (11/8/2020)
Thông báo khần số 81/TB-BCĐPCD ngày 08/8/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến lịch trình di chuyển của 02 bệnh nhân 727 và 736 (11/8/2020)
Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 10/8/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới (11/8/2020)
Thông báo số 102/TB-UBND ngày 03/8/2020 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (4/8/2020)
Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị Quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống COVID-19 (3/8/2020)
Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (4/8/2020)
Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện cách ly các trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 (3/8/2020)
Công văn số 1071/CV-BCĐPCD ngày 28/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 về việc cung cấp thông tin và khai báo y tế phòng, chống dịch COVID-19 (30/7/2020)
Công văn số 3413/UBND-VX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc hạn chế một số hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh (30/7/2020)
Thông báo số 98/TB-UBND ngày 28/7/2020 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (30/7/2020)
Công văn số 3364/UBND-VX ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, cống dịch COVID-19 (27/7/2020)
Công văn số 1819/ UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 24/4/2020 v/v Tiếp tục thực hiện tốt phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội (27/4/2020)
Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. (27/4/2020)
Trang:
1 2 3 4 5 6 7

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ