Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 580/STTTT-TTBCXB ngày 08/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường truyền thông về các giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Công văn số 580/STTTT-TTBCXB ngày 08/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường truyền thông về các giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 09/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Thông báo khẩn số 82/TB-BCĐPCD ngày 09/8/2020 của Ban chỉ đạo phòng, cống dịch Covid-19 liên quan đến lịch trình di chuyển của 02 bệnh nhân 832 và 833

Thông báo khần số 81/TB-BCĐPCD ngày 08/8/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến lịch trình di chuyển của 02 bệnh nhân 727 và 736

Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 10/8/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Thông báo số 102/TB-UBND ngày 03/8/2020 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị Quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống COVID-19

Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tin đã đưa
Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện cách ly các trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 (3/8/2020)
Công văn số 1071/CV-BCĐPCD ngày 28/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 về việc cung cấp thông tin và khai báo y tế phòng, chống dịch COVID-19 (30/7/2020)
Công văn số 3413/UBND-VX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc hạn chế một số hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh (30/7/2020)
Thông báo số 98/TB-UBND ngày 28/7/2020 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (30/7/2020)
Công văn số 3364/UBND-VX ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, cống dịch COVID-19 (27/7/2020)
Công văn số 1819/ UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 24/4/2020 v/v Tiếp tục thực hiện tốt phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội (27/4/2020)
Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. (27/4/2020)
Công văn số 1784/ UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 21/4/2020 v/v Thực hiện rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch Covid-19. (22/4/2020)
Công văn số 1667/ UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 16/4/2020 v/v Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. (17/4/2020)
Công điện số 04/CĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 16/4/2020 về tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (16/4/2020)
Báo cáo số 63/BCĐ-VX của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ngày 13/4/2020 Tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (16/4/2020)
Công văn số 1552/ UBND-TM của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 10/4/2020 V/v Trung Quốc tăng cường các biện pháp quản lý tại Cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19 (15/4/2020)
Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v Đánh giá thực trạng tác động và các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn an toàn xã hội ứng phó với dịch bệnh COVID-19 (15/4/2020)
Công văn số 1499/ UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 8/4/2020 v/v Tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch Covid-19 (10/4/2020)
Công văn số 1496/ UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 8/3/2020 về việc Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (10/4/2020)
Trang:
1 2 3 4 5 6

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ