Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Thanh tra - Tài chính Hành chính sự nghiệp tổ chức diễn đàn sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”


Ngày cập nhật: 26/08/2021 2:02:25 CH

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGĐUK ngày 12/4/2021 của Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc hướng dẫn việc tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2021, ngày 25/8/2021, Chi bộ Thanh tra - Tài chính Hành chính sự nghiệp tiến hành tổ chức Diễn đàn sinh hoạt “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Diễn đàn sinh hoạt nhằm tiếp tục đưa việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức diễn đàn sinh hoạt tư tưởng ở chi bộ đi vào nền nếp, thực sự trở thành công việc tự giác và thường xuyên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Trên diễn đàn, các đồng chí cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận những vấn đề về bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Qua tham luận của các đảng viên tại diễn đàn, chi bộ Thanh tra - Tài chính Hành chính sự nghiệp đề ra các giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Thứ nhất, đảng viên cần tăng cường học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để có kiến thức, hiểu biết, nắm được thông tin chính thống, nhìn nhận thông tin không chính thống, thông tin sai sự thật thông qua việc học tập, nghiên cứu.

Thứ hai, cấp ủy cần chủ động, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời, uốn nắn những lệch lạc, sai trái, thiếu gương mẫu của đảng viên.

Thứ ba, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớmhoạt động chống phá của các đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị

Thứ tư, cần nghiên cứu, chọn lọc nội dung đưa vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ về nhận diện chống phá của các thé lực thù địch một cách thường xuyên

Thứ năm, đảng viên chi bộ cần tuyên truyền người thân và nhân dân khi tham gia mạng xã hội không chia sẻ những nội dung, thông tin xấu, độc, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước

Thứ sáu, phối hợp đề xuất xử lý nghiêm các hành vi tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước

Thứ bảy, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, đề cao cảnh giác, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thông qua diễn đàn đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, qua đó chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, xác định đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo từ đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

                                                                                                                                                                                                                   Ban biên tập./.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Chi bộ Thanh tra - Tài chính Hành chính sự nghiệp tổ chức diễn đàn sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (26/8/2021)
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (12/7/2021)
Chi bộ Thanh tra Tài chính Hành chính sự nghiệp tổ chức diễn đàn sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng” (30/6/2021)
Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (3/6/2021)
Thanh niên Sở Tài chính chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (19/5/2021)
ĐOÀN THANH NIÊN SỞ TÀI CHÍNH THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ NAM, NỮ THANH NIÊN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH NĂM 2021 (1/4/2021)
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) (29/3/2021)
Nữ công Sở Tài chính tham gia ủng hộ bà con vùng lũ (29/10/2020)
Diễn đàn chi bộ Thanh tra Tài chính Hành chính sự nghiệp (27/10/2020)
Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ