NỘI DUNG TRẢ LỜI :
Người hỏi Nguyễn ĐÌnh Huy Hoàng
Ngày hỏi 09/08/2018 10:12:47 SA
Nội dung hỏi

Theo thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/04/2014 tại phần phụ lục số 1: Biểu mẫu đăng ký giá yêu cầu kê khai đầy đủ các chi phí sản xuất cho mặt hàng đăng ký giá. Nếu đơn vị tôi là đại lý cấp 1 và không thực hiện công tác sản xuất mà chỉ thực hiện công tác bán hàng, không sản xuất thì không biết kê khai ở mục này như thế nào xin được hướng dẫn, giải đáp để kê khai. Cảm ơn Sở Tài Chính!

Câu trả lời

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Đình Huy Hoàng về biểu mẫu đăng ký giá:

Trường hợp, doanh nghiệp là đơn vị đại lý cấp 1 không trực tiếp sản xuất thì điền giá vốn hàng bán vào mục 1 Chi phí sản xuất và cộng các chi phí liên quan (chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp…..) để tính giá thành toàn bộ của sản phẩm. Thuyết minh cụ thể tại mục II Giải trình chi tiết các khoản mục chi phí cho 1 đơn vị sản phẩm.

Hiện trạng Đã trả lời

Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ