NỘI DUNG TRẢ LỜI :
Người hỏi Phạm Ngọc Thành
Ngày hỏi 01/04/2017 7:52:50 SA
Nội dung hỏi

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 53/2016/QĐ-UBNd ngày 21/12/2016 về quy địnhphí và lệ phí thuộc thẩm quyền của của HĐND tỉnh, thay thế Quyết định số 49/2014 ngày 24/12/2014. Theo Quyết định số 53/2016 thì 02loại phí: Phí chợ và phí vệ sinh đã bãibỏ. Vậy tôi muốn hỏi, thực tế 02 loại phí này hiện nay thực hiện như thế nào và dựa trên cơ sở pháp lý nào.

Câu trả lời

Trả lời câu hỏi của ông Phạm Ngọc Thành về phí chợ và phí vệ sinh:

Phí chợ và phí vệ sinh là 2 loại phí hiện nay đã được chuyển sang giá dịch vụ theo Luật phí, lệ phí năm 2015.

Hiện nay, đang thực hiện mức giá theo quy định tại Quyết định 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/02/2018 của UBND tỉnh về việc Quy định giá dịch vụ sử dụng bến bãi và diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Quyết định 01/2019/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh về việc Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hiện trạng Đã trả lời

Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ