Hỏi - Đáp

Theo thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/04/2014 tại phần phụ lục số 1: Biểu mẫu đăng ký giá yêu cầu kê khai đầy đủ các chi phí sản xuất cho mặt hàng đăng ký giá. Nếu đơn vị tôi là đại lý cấp 1 và không thực hiện công tác sản xuất mà chỉ thực hiện công tác bán hàng, không sản xuất thì không biết kê khai ở mục này như thế nào xin được hướng dẫn, giải đáp để kê khai. Cảm ơn Sở Tài Chính!

(Người hỏi: Nguyễn ĐÌnh Huy Hoàng | Ngày: 09/08/2018 10:12 SA)

Xem trả lời

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 53/2016/QĐ-UBNd ngày 21/12/2016 về quy địnhphí và lệ phí thuộc thẩm quyền của của HĐND tỉnh, thay thế Quyết định số 49/2014 ngày 24/12/2014. Theo Quyết định số 53/2016 thì 02loại phí: Phí chợ và phí vệ sinh đã bãibỏ. Vậy tôi muốn hỏi, thực tế 02 loại phí này hiện nay thực hiện như thế nào và dựa trên cơ sở pháp lý nào.

(Người hỏi: Phạm Ngọc Thành | Ngày: 01/04/2017 7:52 SA)

Xem trả lời

Thông báo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ