Các phần mềm thông dụng

 

 

 

 

 

 

 

    Internet

 

 

     

 

 

 

 

     

Google Chrome

Internet Explorer 9

     

 

 

 

 

     

Internet Explorer 10

Mozilla firefox

     

 

 

 

 

     

Free Internet Manager

Skype

     

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

    Văn phòng

 

 

     

 

 

 

 

     

Vietkey

Unikey 64bit

     

 

 

 

 

     

OpenOffice

Adobe Reader

     

 

 

 

 

     

Foxit Reader

 

     

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

    Đa phương tiện

 

 

     

 

 

 

 

     

KMPlayer

K-Lite Codec Pack

     

 

 

 

 

     

Picasa

Window Movie Maker

     

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

    Tiện ích

 

 

     

 

 

 

 

     

7-Zip 32bit

7-Zip 64bit

     

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

     

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ