HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

BAN GIÁM ĐỐC

 Lê Thị Thanh

  Giám đốc

3555668

0988797353

  lethithanh@quangtri.gov.vn

 Lê Thị Hải Hà

  P.Giám đốc

3566779

  0914432324

  lethihaiha@quangtri.gov.vn

Nguyễn Anh Phương P.Giám đốc 3564555 0913485927 nguyenanhphuong@quangtri.gov.vn
Phạm Thị Thanh Hà P.Giám đốc 3511899 0915017668 phamthithanhha@quangtri.gov.vn

CÁC PHÒNG BAN

Văn Phòng

 Đặng Quang Hải

 Chánh VP

3852130

0985000199

  dangquanghai@quangtri.gov.vn

 Lê Trung Kiên

  Phó Chánh VP

3852130

0915786345

  letrungkien@quangtri.gov.vn 

 Nguyễn Trung Hiếu

  Lái xe

 

0913485729

 

 Dương Văn Hợp

  Lái xe

 

0916228357

 

 Lê Thị Như Trang

 Văn Thư

3850728

0983249027

  lethinhutrang@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Huệ Chuyên viên 3852130 0985439007 nguyenthanhhue@quangtri.gov.vn
Lê Thị Thúy Linh Chuyên viên 3852130 0988866676 lethithuylinh5@quangtri.gov.vn

Phòng Quản lý Ngân sách 

 Hồ Cẩm Ly               

  Trưởng phòng

3852652

  0985272345

  hocamly@quangtri.gov.vn

 Hồ Thị Năm

  Phó TP

 3852652

  0949850162

  hothinam@quangtri.gov.vn

Hồ Thị Mỹ Hạnh Phó TP   3852652    0915587678 hothimyhanh@quangtri.gov.vn

 Lê Thị Minh Thanh

  Chuyên viên

3561237

  0987143356

  lethiminhthanh@quangtri.gov.vn

 Võ Thị Hoài Giang

  Chuyên viên

3561237

  0906242426

  vothihoaigiang@quangtri.gov.vn

 Nguyễn Thành Thăng

  Chuyên viên

3561237

0913485352

  nguyenthanhthang@quangtri.gov.vn

Ngô Anh Sang Chuyên viên  3561237  0935836777 ngoanhsang@quangtri.gov.vn
Trần Hữu Tú Chuyên viên   3561237 0917076234 tranhuutu@quangtri.gov.vn

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

 Nguyễn Hải Quảng

  Trưởng phòng

3556086

0905099225

  nguyenhaiquangqt@quangtri.gov.vn

Lê Ngọc Tại  Phó TP   3852506 0913449681 lengoctai@quangtri.gov.vn

 Nguyễn Thị Q Phương

  Phó TP

3852506

  0915032286

  nguyenthiquynhphuong@quangtri.gov.vn

 Lê Thị Kim Chi

  Chuyên viên

3852506

  0913485746

  lethikimchi@quangtri.gov.vn

 Trần Thị Diệu Hương

  Chuyên viên

3852506

0905061283

  trandieuhuong@quangtri.gov.vn

 Trần Bình Minh

  Chuyên viên

3852506

  0983335777

  tranbinhminh@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Diệu Chuyên viên 3852506 0979802208 nguyenthidieu@quangtri.gov.vn
Lê Thị Thu Phương Chuyên viên 3852506  0915363367 lethuphuong@quangtri.gov.vn

Phòng Tài chính Đầu tư

 Thái Văn Ngọc

  Trưởng phòng

3851584

  0916876456

  thaivanngoc@quangtri.gov.vn

 Trần Lập

  Phó TP

3851584

  0905009159

  tranlap@quangtri.gov.vn

 Đỗ Thị Đông

  Chuyên viên

3851584

  0984494123

  dothidong@quangtri.gov.vn

 Võ Thị Thu Hiền

  Chuyên viên

3851584

 0935088246

 vothihien@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thuận An

 Chuyên viên

 3851584

0915657579

 nguyenthuanan@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Chuyên viên  3851584 0917497234  nguyenthihong3@quangtri.gov.vn

Phòng Quản lý giá và công sản

 Nguyễn Viết Chiến

 Trưởng phòng

3853296

  0913485115

  nguyenvietchien@quangtri.gov.vn

Đinh Tân Phong Phó TP  3853296 0842048777 dinhtanphong@quangtri.gov.vn

 Trương Ngọc Ánh

 Chuyên viên

3853296

  0949523667

  truongngocanh@quangtri.gov.vn

 Phan Thị Hà Giang

  Chuyên viên

3853296

  0905055898

  phanthihagiang@quangtri.gov.vn

Nguyễn Hồng Lê Chuyên viên 3853296 0942888959 nguyenhongle1@quangtri.gov.vn
Lê Văn Sơn Chuyên viên 3853296 0968842222 levanson.sotc@quangtri.gov.vn
Hồ Sỹ Hưng Chuyên viên 3853296 0913485453 hosyhung@quangtri.gov.vn

Thanh tra Sở

 

  

  

 

 Hoàng Thanh Hải

  Chánh TTra

3852887

0906456989

 hoangthanhhai@quangtri.gov.vn

 Lê Văn Hùng

  Thanh tra viên

3852887

0913485987

  levanhung@quangtri.gov.vn

 Nguyễn Văn Phú

 Thanh tra viên

3852887

0914008777

  nguyenvanphu@quangtri.gov.vn

 

 

 

 

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ