HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

BAN GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Duy Tân

  Giám đốc

3564555

0905805999

  nguyenduytan@quangtri.gov.vn

  Lê Thị Thanh

  P.Giám đốc

3555668

0988797353

  lethithanh@quangtri.gov.vn

  Nguyễn Trí Kiên

  P.Giám đốc

3511899

0985346777

  nguyentrikien@quangtri.gov.vn 

  Lê Thị Hải Hà

  P.Giám đốc

3566779

   0914432324

  lethihaiha@quangtri.gov.vn

CÁC PHÒNG BAN

Văn Phòng

  Nguyễn Viết Chiến

  Chánh VP

3852130

0913485115

  nguyenvietchien@quangtri.gov.vn

  Lê Trung Kiên

  P.Chánh VP

3556086

0935803034

  letrungkien@quangtri.gov.vn 

  Trần Hữu Tú

  Chuyên viên

3556086

0917076234

  tranhuutu@quangtri.gov.vn

  Trần Đức Tuấn

  Văn thư

3850728

0913410532

  tranductuan@quangtri.gov.vn

  Nguyễn Trung Hiếu

  Lái xe

 

0913485729

 

  Dương Văn Hợp

  Lái xe

 

0916228357

 

  Lê Thị Như Trang

  Văn Thư

3850728

0983249027

  lethinhutrang@quangtri.gov.vn

Phòng Quản lý Ngân sách

  Nguyễn Thị Q Phương

  Phó TP

3852652

  0915032286

  nguyenthiquynhphuong@quangtri.gov.vn

  Hồ Cẩm Ly

  Phó TP

3852652

  0985272345

  hocamly@quangtri.gov.vn

  Nguyễn Thị Diệu

  Chuyên viên

3561237

  0979802208

  nguyenthidieu@quangtri.gov.vn

  Võ Thị Hoài Giang

  Chuyên viên

3561237

  0906242426

  vothihoaigiang@quangtri.gov.vn

  Nguyễn Thành Thăng

  Chuyên viên

3561237

  0913485352

  nguyenthanhthang@quangtri.gov.vn

  Hồ Thị Mỹ Hạnh

  Chuyên viên

3561237

  0915587678

 hothimyhanh@quangtri.gov.vn

Phòng Tài chính Hành chính Sự nghiệp

  Nguyễn Anh Phương

  Trưởng phòng

3551039

  0913485927

  nguyenanhphuong@quangtri.gov.vn

  Hồ Thị Năm

  Phó TP

3852506

  0989976191

  hothinam@quangtri.gov.vn

  Lê Thị Kim Chi

  Chuyên viên

3561237

  0913485746

  lethikimchi@quangtri.gov.vn

  Lê Văn Sơn

  Chuyên viên

3852506

  0968842222

  levanson.sotc@quangtri.gov.vn

  Trần Bình Minh

  Chuyên viên

3851584

  0983335777

  tranbinhminh@quangtri.gov.vn

Phòng Tài chính Đầu tư

  Nguyễn Hải Quảng

  Phó TP

3851584

  0905099225

  nguyenhaiquangqt@quangtri.gov.vn

  Trần Thị Diệu Hương

  Chuyên viên

3851584

  0905061283

  trandieuhuong@quangtri.gov.vn

  Đỗ Thị Đông

  Chuyên viên

3851584

  0984494123

  dothidong@quangtri.gov.vn

  Ngô Anh Sang

  Chuyên viên

3851584

  0935836777

 ngoanhsang@quangtri.gov.vn

 Nguyễn Thuận An

 Chuyên viên

 3851584

0915657579

 nguyenthuanan@quangtri.gov.vn

Phòng Quản lý Giá – Công sản

  Thái Văn Ngọc

  Trưởng phòng

3853296

  0916876456

  thaivanngoc@quangtri.gov.vn

  Đặng Quang Hải

  Phó TP

3853296

  0985000199

  dangquanghai@quangtri.gov.vn

  Trương Ngọc Ánh

  Chuyên viên

3853296

  0949523667

  truongngocanh@quangtri.gov.vn

  Phan Thị Hà Giang

  Chuyên viên

3853296

  0905055898

  phanthihagiang@quangtri.gov.vn

  Lê Thị Thu Phương

  Chuyên viên

3853296

  0915363367

  lethuphuong@quangtri.gov.vn

Nguyễn Hồng Lê Chuyên viên 3853296 0942888959 nguyenhongle1@quangtri.gov.vn

Phòng Thanh tra

  Nguyễn Tạo

  Chánh TTra

3852887

0934997888

  nguyentaostc@quangtri.gov.vn

  Trần Lập

  P.Chánh TT

3852887

0905009159

  tranlap@quangtri.gov.vn

  Hoàng Thanh Hải

  P.Chánh TT

3852887

0906456989

  hoangthanhhai@quangtri.gov.vn

  Lê Văn Hùng

  TT viên

3852887

0913485987

  levanhung@quangtri.gov.vn

  Nguyễn Văn Phú

 TT viên

3852887

0914008777

  nguyenvanphu@quangtri.gov.vn

  Hồ sỹ Hưng

 TT viên

3852887

0913485453

 hosyhung@quangtri.gov.vn

Phòng Tài chính Doanh nghiệp

  Lê Ngọc Tại

  Trưởng phòng

3851581

  0913449681

  lengoctai@quangtri.gov.vn

  Lê Văn Ân

  Phó TP

3851581

  0914118573

  levanan@quangtri.gov.vn

  Võ Thị Thu Hiền

  Chuyên viên

3851581

  01688715233

  vothihien@quangtri.gov.vn

  Lê Thị Minh Thanh

  Chuyên viên

3851581

  0987143356

  lethiminhthanh@quangtri.gov.vn

Phòng Tin học Thống kê

  Lê Phó

  Trưởng phòng

3550380

0914211777

  lepho@quangtri.gov.vn

  Đinh Tân Phong

  Phó TP

3550380

0842048777 

  dinhtanphong@quangtri.gov.vn

  Nguyễn Thị Thanh Huệ

  Chuyên viên

3550380

0985439007

nguyenthanhhue@quangtri.gov.vn

 

 

 
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ