HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

BAN GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Tân

Giám đốc

3564555

0909805999

nguyenduytan@quangtri.gov.vn

 

Lê Thị Thanh

P.Giám đốc

 3555668

0988797353

lethithanh@quangtri.gov.vn

Nguyễn Trí Kiên

P.Giám đốc

3511899

0985346777

nguyentrikien@quangtri.gov.vn

 

CÁC PHÒNG BAN

Văn Phòng

Nguyễn Viết Chiến

Chánh VP

3852130

0913485115

nguyenvietchien@quangtri.gov.vn

Lê Trung Kiên

P.Chánh VP

3852130

0935803034

letrungkien@quangtri.gov.vn

Trần Đức Tuấn

Văn thư

3850728

0913410532

tranductuan@quangtri.gov.vn

Lê Thị Như Trang

Văn Thư

3850728

0983249027

lethinhutrang@quangtri.gov.vn

Trần Hữu Tú

Chuyên viên

3850728

0917076234

tranhuutu@quangtri.gov.vn

 

Phòng Quản lý Ngân sách

Lê Thị Hải Hà

Trưởng phòng

3852652

0914432324

lethihaiha@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

Phó Trưởng phòng

3561237

0915032286

nguyenthiquynhphuong@quangtri.gov.vn

Hồ Cẩm Ly

Phó Trưởng phòng

3852652

0985272345

hocamly@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Diệu

Chuyên viên

3561237

0979802208

nguyenthidieu@quangtri.gov.vn

 

Võ Thị Hoài Giang

Chuyên viên

3561237

0906242426

vothihoaigiang@quangtri.gov.vn

Hồ Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên

3561237

0915587678

hothimyhanh@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thành Thăng

Chuyên viên

3561237

0913485352

nguyenthanhthang@quangtri.gov.vn

 

Phòng Tài chính Hành chính Sự nghiệp

Nguyễn Anh Phương

Trưởng phòng

3852506

0913485927

nguyenanhphuong@quangtri.gov.vn

Hồ Thị Năm

Phó Trưởng phòng

3852506

0949850162

hothinam@quangtri.gov.vn

 

Lê Thị Kim Chi

Chuyên Viên

3852506

0913485746

lethikimchi@quangtri.gov.vn

Trần Bình Minh

Chuyên viên

3852506

0983335777

tranbinhminh@quangtri.gov.vn

Lê Văn Sơn Chuyên viên 3852506 0968.842.222 levanson@quangtri.gov.vn

 

Phòng Tài chính Đầu tư

 

 

Nguyễn Hải Quảng

Trưởng phòng

3851584

0987463999

nguyenhaiquangqt@quangtri.gov.vn

Trần Thị Diệu Hương

Chuyên viên

3851584

0905061283

trandieuhuong@quangtri.gov.vn

Đỗ Thị Đông

Chuyên viên

3851584

0984494123

dothidong@quangtri.gov.vn

Ngô Anh Sang Chuyên viên 3851584 0935.836.777 ngoanhsang@quangtri.gov.vn

 

Phòng Quản lý Giá – Công sản

Thái Văn Ngọc

Trưởng phòng

3853296

0914729560

thaivanngoc@quangtri.gov.vn

Trương Ngọc Ánh

Chuyên viên

3853296

0949523667

truongngocanh@quangtri.gov.vn

Đặng Quang Hải

Phó trưởng phòng

3853296

0985000199

dangquanghai@quangtri.gov.vn

Phan Thị Hà Giang

Chuyên viên

3853296

0905055898

phanthihagiang@quangtri.gov.vn

Lê Thị Thu Phương         Chuyên viên                     3853296         0915363367                                      lethithuphuong@quangtri.gov.vn

Phòng Thanh tra

Nguyễn Tạo

Chánh TTra

3852887

0934997888

nguyentaostc@quangtri.gov.vn

Trần Lập

Phó Chánh TTra

3852887

0983978162

tranlap@quangtri.gov.vn

Hoàng Thanh Hải

Phó Chánh TTra

 

0906456989

hoangthanhhai@quangtri.gov.vn

Lê Văn Hùng

Thanh Tra viên

3852887

0913485987

levanhung@quangtri.gov.vn

Nguyễn Văn Phú

Thanh Tra viên

3852887

0914008777

nguyenvanphu@quangtri.gov.vn

Hồ Sỹ Hưng

Thanh Tra viên

3852887

0913485453

hosyhung@quangtri.gov.vn

 

Phòng Tài chính Doanh nghiệp

Lê Ngọc Tại

Trưởng phòng

3851581

0913449681

lengoctai@quangtri.gov.vn

Lê Văn Ân

Phó Trưởng phòng

 

0914118573

levanan@quangtri.gov.vn

Lê Thị Minh Thanh

Chuyên viên

3851581

0987143356 lethiminhthanh@quangtri.gov.vn

Võ Thị Thu Hiền

Chuyên viên

3851581

0935088246

 vothuhien@quangtri.gov.vn

 

Phòng tin học thống kê

Lê Phó

Trưởng phòng

3550380

0914211777

lepho@quangtri.gov.vn

Đinh Tân Phong

Phó Trưởng phòng

3550380

0915015080

dinhtanphong@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thanh Huệ

Chuyên viên

3550380

0985439007

nguyenthanhhue@quangtri.gov.vn

 

 

   
 
 
Copyright 2018 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ