CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Để phòng ngừa và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; phòng, chống, ngăn chặn các hành vi vi phạm thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các Nghị định của Chính phủ

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tài chính

Để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tài chính; Triển khai thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022, ngày 08/02/2022, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 414/KH-STC về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ

Ngày 13/01/2022, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết đinh số 108/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tài chính

Ngày 26/01/2022, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 357/KH-STC về cải cách hành chính của Sở Tài chính năm 2022

Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Ngày 08/01/2022 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Công văn số 3759/BNV-CCHC ngày 02/8/2021 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, ngày 24/12/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2022

Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị

Ngày 15/12/2021, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Chương trình hành động số 34/CTr-UBND Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 nhằm mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Nâng cao chất lượng thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đến năm 2025, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Trị thành tỉnh năng động về môi trường kinh doanh và đầu tư
Tin đã đưa
Trang:

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ