Tổng hợp tình hình công khai

Quyết định công khai dự toán 2018 và quyết toán 2016


Ngày cập nhật: 21/03/2018 8:24:37 SA

Tải tài liệu Quyết định công khai

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

CÁC TIN KHÁC
Quyết định số 106/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 16/01/2019 v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Quảng Trị (17/1/2019)
Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 4/01/2019 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Quảng Trị (5/1/2019)
Thông tư số 90/2016/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ được (3/1/2019)
Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách (3/1/2019)
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ v/v Quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước (3/1/2019)
Luật ngân sách nhà nước năm 2015 (3/1/2019)
Công văn số 404/UBND-TM của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 31/1/2018 v/v công khai ngân sách theo quy định Luật NSNN 2015 (3/1/2019)
Tờ trình số 4208/STC-QLNS của Sở Tài chính ngày 28/12/2018 v/v công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 (3/1/2019)
Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17/7/2017 v/v công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015 (3/1/2019)
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ