Tổng hợp tình hình công khai
Edit
Quyết định số 106/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 16/01/2019 v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 17/1/2019
Edit
Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 4/01/2019 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 5/1/2019
Edit
Thông tư số 90/2016/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ được
Cập nhật: 3/1/2019
Edit
Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách
Cập nhật: 3/1/2019
Edit
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ v/v Quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước
Cập nhật: 3/1/2019
Edit
Luật ngân sách nhà nước năm 2015
Cập nhật: 3/1/2019
Edit
Công văn số 404/UBND-TM của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 31/1/2018 v/v công khai ngân sách theo quy định Luật NSNN 2015
Cập nhật: 3/1/2019
Edit
Tờ trình số 4208/STC-QLNS của Sở Tài chính ngày 28/12/2018 v/v công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Cập nhật: 3/1/2019
Edit
Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17/7/2017 v/v công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015
Cập nhật: 3/1/2019

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ