Tổng hợp tình hình công khai
Edit
Quyết định số 106/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 16/01/2019 v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 17/1/2019
Edit
Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 4/01/2019 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 5/1/2019
Edit
Thông tư số 90/2016/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ được
Cập nhật: 3/1/2019
Edit
Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách
Cập nhật: 3/1/2019
Edit
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ v/v Quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước
Cập nhật: 3/1/2019
Edit
Luật ngân sách nhà nước năm 2015
Cập nhật: 3/1/2019
Edit
Công văn số 404/UBND-TM của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 31/1/2018 v/v công khai ngân sách theo quy định Luật NSNN 2015
Cập nhật: 3/1/2019
Edit
Tờ trình số 4208/STC-QLNS của Sở Tài chính ngày 28/12/2018 v/v công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Cập nhật: 3/1/2019
Edit
Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17/7/2017 v/v công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015
Cập nhật: 3/1/2019
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ