Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm

Công văn số 1045/STC-QLNS ngày07/4/2020 v/v Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý I năm 2020


Ngày cập nhật: 10/04/2020 9:12:37 SA

1. Công văn số 1045/STC-QLNS 

2.Các biểu mẫu và thuyết minh công khai kèm theo CV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Công văn số 1045/STC-QLNS ngày07/4/2020 v/v Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý I năm 2020 (10/4/2020)
Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP năm 2019 và dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP năm 2020 (11/12/2019)
Công khai ước tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2019 (12/12/2019)
Công văn số 3160/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 7/10/2019 v/v Công khai thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý III năm 2019 (13/10/2019)
Công văn số 2055/STC-QLNS ngày 09/7/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v công khai thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý II năm 2019 (10/7/2019)
Công văn số 830/STC-QLNS ngày 05/4/2019 v/v Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý I năm 2019 (8/5/2019)
Công văn số 59/STC-QLNS của Sở Tài chính ngày 08/1/2019 v/v Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP năm 2018 (9/1/2019)
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các huyện, thị xã, thành phố (3/1/2019)
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh (3/1/2019)

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ