Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm

Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP năm 2019 và dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP năm 2020


Ngày cập nhật: 11/12/2019 4:12:09 CH

Tải nội dung Báo cáo

Biểu mẫu báo cáo

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:
CÁC TIN KHÁC
Công văn số 1045/STC-QLNS ngày07/4/2020 v/v Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý I năm 2020 (10/4/2020)
Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP năm 2019 và dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP năm 2020 (11/12/2019)
Công khai ước tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2019 (12/12/2019)
Công văn số 3160/STC-QLNS của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 7/10/2019 v/v Công khai thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý III năm 2019 (13/10/2019)
Công văn số 2055/STC-QLNS ngày 09/7/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v công khai thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý II năm 2019 (10/7/2019)
Công văn số 830/STC-QLNS ngày 05/4/2019 v/v Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý I năm 2019 (8/5/2019)
Công văn số 59/STC-QLNS của Sở Tài chính ngày 08/1/2019 v/v Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP năm 2018 (9/1/2019)
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các huyện, thị xã, thành phố (3/1/2019)
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh (3/1/2019)

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ