Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
Edit
Dự toán chi xây dựng cơ bản năm 2018
Cập nhật: 21/3/2018
Edit
Quyết định phân bổ Dự toán NSNN của UBND tỉnh Quảng Trị năm 2018
Cập nhật: 31/1/2018
Edit
Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018
Cập nhật: 26/1/2018
Copyright 2018 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ