Tổng hợp tình hình công khai

TT

Tên báo cáo

Năm công bố

Biểu mẫu

Số văn bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

I

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

830/STC-QLNS

05/4/2019

Công văn số 830/STC-QLNS

Báo cáo thuyết minh

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

830/STC-QLNS

05/4/2019

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

830/STC-QLNS

05/4/2019

File excel số liệu

II

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2019 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

2055/STC-QLNS

09/7/2019

Công văn số 2055/STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh

 File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

2055/STC-QLNS

09/7/2019

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

2055/STC-QLNS

09/7/2019

File excel số liệu

III

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng nam 2019 của tỉnh Quàng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

3160/STC-QLNS

07/10/2019

Công văn số 3160/STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ướcc thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

3160/STC-QLNS

07/10/2019

 File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

3160/STC-QLNS

07/10/2019

 File excel số liệu

IV

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

4039/STC-QLNS

10/12/2019

Công văn số  4039/STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

4039/STC-QLNS

10/12/2019

   File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

4039/STC-QLNS

10/12/2019

   File excel số liệu

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ