Tổng hợp tình hình công khai

TT

Tên báo cáo

Năm công bố

Biểu mẫu

Số văn bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

I

Công khai  tình hình thực hiện 

1

Báo cáo tình hình công khai quyết toán năm 2018 tỉnh Quảng Trị

2020

 

971/STC-QLNS

30/3/2020

Công văn số 971/STC-QLNS

BẢN WORD

 

 

             

 

Nội dung văn bản

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ