Tổng hợp tình hình công khai

TT

Tên báo cáo

Năm công bố

Biểu mẫu

Số văn bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

I

Công khai  tình hình thực hiện 

1

Báo cáo tình hình công khai quyết toán năm 2018 tỉnh Quảng Trị

2020

 

971/STC-QLNS

30/3/2020

Công văn số 971/STC-QLNS

BẢN WORD

 

 

2 Báo cáo tình hình công khai quyết toán năm 2019 tỉnh Quảng Trị 2021   766/STC-QLNS 29/3/2021

Công văn số 766/STC-QLNS

Bản PDF

 

3 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Quảng Trị 2021   1606/STC-QLNS 24/5/2021

Công văn số 1606/STC-QLNS Bản PDF                       

Bản WORD

 

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ