Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm

 Nội dung

TT

Tên báo cáo

Năm công bố

Biểu mẫu

Số văn bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

I  Công khai ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 2021        
  Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 2021 Biểu mẫu số 59 4871/STC-QLNS 21/12/2021

Công văn số 4871/STC-QLNS

Biểu mẫu số 59

  Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 2021 Biểu mẫu số 60 4871/STC-QLNS 21/12/2021 Biểu mẫu số 60
  Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 2021 Biểu mẫu số 61 4871/STC-QLNS 21/12/2021 Biểu mẫu số 61
             
   

II

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

830/STC-QLNS

05/4/2019

Công văn số 830/STC-QLNS

Báo cáo thuyết minh

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

830/STC-QLNS

05/4/2019

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

830/STC-QLNS

05/4/2019

File excel số liệu

II

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2019 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

2055/STC-QLNS

09/7/2019

Công văn số 2055/STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh

 File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

2055/STC-QLNS

09/7/2019

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

2055/STC-QLNS

09/7/2019

File excel số liệu

III

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng nam 2019 của tỉnh Quàng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

3160/STC-QLNS

07/10/2019

Công văn số 3160/STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ướcc thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

3160/STC-QLNS

07/10/2019

 File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

3160/STC-QLNS

07/10/2019

 File excel số liệu

IV

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

4039/STC-QLNS

10/12/2019

Công văn số  4039/STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

4039/STC-QLNS

10/12/2019

   File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

4039/STC-QLNS

10/12/2019

   File excel số liệu

V

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 2020

2020

Biểu mẫu số 59

1045/STC-QLNS

07/4/2020

Công văn số  1045/STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2020

2020

Biểu mẫu số 60

1045/STC-QLNS

07/4/2020

   File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 1 năm 2020

2020

Biểu mẫu số 61

1045/STC-QLNS

07/4/2020

   File excel số liệu

VI

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách quý 2 năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương quý 2 năm 2020

2020

Biểu mẫu số 59

2283/STC-QLNS

10/7/2020

Công văn số  2283/STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 2 năm 2020

2020

Biểu mẫu số 60

2283/STC-QLNS

10/7/2020

   File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 2 năm 2020

2020

Biểu mẫu số 61

2283/STC-QLNS

10/7/2020

   File excel số liệu

VII

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương quý 3 năm 2020

2020

Biểu mẫu số 59

3446/STC-QLNS

12/10/2020

Công văn số 3446/STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 3 năm 2020

2020

Biểu mẫu số 60

3446/STC-QLNS

12/10/2020

   File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 3 năm 2020

2020

Biểu mẫu số 61

3446/STC-QLNS

12/10/2020

   File excel số liệu

VIII

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách  năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương  năm 2020

2020

Biểu mẫu số 59

4390/STC-QLNS

16/12/2020

Công văn số 4390/STC-QLNS ngày 16/12/2020

(Bản PDF , Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước  năm 2020

2020

Biểu mẫu số 60

4390/STC-QLNS

16/12/2020

   File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương  năm 2020

2020

Biểu mẫu số 61

4390/STC-QLNS

16/12/2020

   File excel số liệu

 

 

ix Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý I năm 2021          
1 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý I năm 2021 2021 Biểu mẫu số 59 972/STC-QLNS 09/4/2021

Công văn số 972/STC-QLNS ngày 09/4/2021(Bản PDF) 

Công văn số 972/STC-QLNS(Bản Word).File excel số liệu(Biểu số 59)

2 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý I năm 2021 2021 Biểu mẫu số 60 972/STC-QLNS 09/4/2021 File excel số liệu(Biểu số 60)
3 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý I năm 2021 2021 Biểu mẫu số 61 972/STC-QLNS 09/4/2021 File excel số liệu(Biểu số 61)
X công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 06 tháng năm 2021 2021        
  Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 06 tháng năm 2021 2021 Biểu mẫu số 59 2331/STC- QLNS 09/7/2021

Công văn số 2331/STC- QLNS (Bản PDF )

Bản WORD

File số liệu (Biểu mẫu số 59)

  Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 06 tháng năm 2021 2021 Biểu mẫu số 60 2331/STC- QLNS 09/7/2021 File số liệu (Biểu mẫu số 60)
  Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 06 tháng năm 2021 2021 Biểu mẫu số 61 2331/STC- QLNS 09/7/2021 File số liệu (Biểu mẫu số 61)
XI Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 09 tháng năm 2021 2021 Biểu mẫu số 59 3720/STC-QLNS 12/10/2021

Công văn số 3720/STC-QLNS(Bản PDF)

Bản Word

File số liệu(Biểu mẫu số 59)

  Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 09 tháng năm 2021 2021 Biểu mẫu số 60 3720/STC-QLNS 12/10/2021 File số liệu (Biểu mẫu số 60)
XII Báo cáo công khai ước thực hiện dự toán thu, chi quý I năm 2022          
 

 

 

Báo cáo công khai ước thực hiện dự toán thu, chi quý I năm 2022

 

 

 

2022

Biểu số 59

 

1257/STC-QLNS 14/4/2022

Công văn số 1257/STC-QLNS (Bản PDF)

Thuyết minh công khai quý I năm 2022 (Bản Word)

File số liệu (Biểu mẫu số 59)

 

 

  Báo cáo công khai ước thực hiện dự toán thu, chi quý I năm 2022 2022 Biểu số 60 1257/STC-QLNS  14/4/20222

File số liệu (Biểu mẫu số 60)

 

  Báo cáo công khai ước thực hiện dự toán thu, chi quý I năm 2022 2022 Biểu số 61 1257/STC-QLNS  14/4/20222 File số liệu (Biểu mẫu số 61)

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ