Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm

 Nội dung

TT

Tên báo cáo

Năm công bố

Biểu mẫu

Số văn bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

I

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

830/STC-QLNS

05/4/2019

Công văn số 830/STC-QLNS

Báo cáo thuyết minh

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

830/STC-QLNS

05/4/2019

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

830/STC-QLNS

05/4/2019

File excel số liệu

II

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2019 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

2055/STC-QLNS

09/7/2019

Công văn số 2055/STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh

 File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

2055/STC-QLNS

09/7/2019

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

2055/STC-QLNS

09/7/2019

File excel số liệu

III

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng nam 2019 của tỉnh Quàng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

3160/STC-QLNS

07/10/2019

Công văn số 3160/STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ướcc thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

3160/STC-QLNS

07/10/2019

 File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

3160/STC-QLNS

07/10/2019

 File excel số liệu

IV

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

4039/STC-QLNS

10/12/2019

Công văn số  4039/STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

4039/STC-QLNS

10/12/2019

   File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

4039/STC-QLNS

10/12/2019

   File excel số liệu

V

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 2020

2020

Biểu mẫu số 59

1045/STC-QLNS

07/4/2020

Công văn số  1045/STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2020

2020

Biểu mẫu số 60

1045/STC-QLNS

07/4/2020

   File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 1 năm 2020

2020

Biểu mẫu số 61

1045/STC-QLNS

07/4/2020

   File excel số liệu

VI

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách quý 2 năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương quý 2 năm 2020

2020

Biểu mẫu số 59

2283/STC-QLNS

10/7/2020

Công văn số  2283/STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 2 năm 2020

2020

Biểu mẫu số 60

2283/STC-QLNS

10/7/2020

   File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 2 năm 2020

2020

Biểu mẫu số 61

2283/STC-QLNS

10/7/2020

   File excel số liệu

VII

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương quý 3 năm 2020

2020

Biểu mẫu số 59

3446/STC-QLNS

12/10/2020

Công văn số 3446/STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 3 năm 2020

2020

Biểu mẫu số 60

3446/STC-QLNS

12/10/2020

   File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 3 năm 2020

2020

Biểu mẫu số 61

3446/STC-QLNS

12/10/2020

   File excel số liệu

VIII

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách  năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương  năm 2020

2020

Biểu mẫu số 59

/STC-QLNS

/2020

Công văn số /STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước  năm 2020

2020

Biểu mẫu số 60

/STC-QLNS

/2020

   File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương  năm 2020

2020

Biểu mẫu số 61

/STC-QLNS

/2020

   File excel số liệu

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ