Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
STT Tên báo cáo    Năm công bố  Biểu mẫu Số văn bản công bố  Ngày công bố   Đường dẫn toàn văn 
  CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NSNN, THU CHI NSĐP NĂM 2018 TỈNH QUẢNG TRỊ
  Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán ngân sách NN năm 2019 của Tỉnh Quảng Trị 2019   32/QN-HĐND 06/12/2019 Nghị quyết số 32/Q+NQ-HĐND
 1 Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2019   Biểu mẫu số 62 3560 /QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định số 3560/QĐ-UBND
  Bản Word
  File excel số liệu 
2 Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 2019 Biểu mẫu số 63  3560/QĐ-UBND 20/12/2019   File excel số liệu
3 Quyết toán ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2019 Biểu mẫu số 64 3560/QĐ-UBND 20/12/2019   File excel số liệu
4 Quyết toán chi theo từng lĩnh vực năm 2018  2019   Biểu mẫu số 65 3560/QĐ-UBND 20/12/2019   File excel số liệu
5 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2018  2019   Biểu mẫu số 67  3560/QĐ-UBND 20/12/2019   File excel số liệu  
6 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2017  2019   Biểu mẫu số 68 3560/QĐ-UBND 20/12/2019 File excel số liệu

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ