Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
STT Tên báo cáo    Năm công bố  Biểu mẫu Số văn bản công bố  Ngày công bố   Đường dẫn toàn văn 
  CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NSNN, THU CHI NSĐP NĂM 2020 TỈNH QUẢNG TRỊ

 

Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán ngân sách NN năm 2020 của Tỉnh Quảng Trị

2021

 

150/QN-HĐND

09/12/2021

Nghị quyết số 150

 1

Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 2020

2021

  Biểu mẫu số 62

4542/QĐ-UBND

31/12/2021

Quyết định số 4542/QĐ-UBND ( bản DPF)

  BảnWord
  File  số liệu 
2 Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 2021 Biểu mẫu số 63  4542/QĐ-UBND 31/12/2021   File excel số liệu 
3 Quyết toán ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2021 Biểu mẫu số 64 4542/QĐ-UBND 31/12/2021   File excel số liệu 
4 Quyết toán chi theo từng lĩnh vực năm 2020  2021   Biểu mẫu số 65 4542/QĐ-UBND 31/12/2021   File excel số liệu 
5 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2021  Biểu mẫu số 66 4542/QĐ-UBND 31/12/2021  File excel số liệu 
5 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2020  2021   Biểu mẫu số 67  4542/QĐ-UBND 31/12/2021   File excel số liệu 
6 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020  2021   Biểu mẫu số 68 4542/QĐ-UBND 31/12/2021  File excel số liệu 
  CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NSNN, THU CHI NSĐP NĂM 2018 TỈNH QUẢNG TRỊ
  Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán ngân sách NN năm 2019 của Tỉnh Quảng Trị 2019   32/QN-HĐND 06/12/2019 Nghị quyết số 32/Q+NQ-HĐND
 1 Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2019   Biểu mẫu số 62 3560 /QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định số 3560/QĐ-UBND
  Bản Word
  File excel số liệu 
2 Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 2019 Biểu mẫu số 63  3560/QĐ-UBND 20/12/2019   File excel số liệu
3 Quyết toán ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2019 Biểu mẫu số 64 3560/QĐ-UBND 20/12/2019   File excel số liệu
4 Quyết toán chi theo từng lĩnh vực năm 2018  2019   Biểu mẫu số 65 3560/QĐ-UBND 20/12/2019   File excel số liệu
5 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2018  2019   Biểu mẫu số 67  3560/QĐ-UBND 20/12/2019   File excel số liệu  
6 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2017  2019   Biểu mẫu số 68 3560/QĐ-UBND 20/12/2019 File excel số liệu
STT Tên báo cáo    Năm công bố  Biểu mẫu Số văn bản công bố  Ngày công bố   Đường dẫn toàn văn 
  CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NSNN, THU CHI NSĐP NĂM 2019 TỈNH QUẢNG TRỊ
1 Quyết định công khai quyết toán NSNN năm 2019 của tỉnh Quảng Trị 2020 Mẫu số 02/QĐ-CKNS 3952/QĐ-UBND 31/12/2020

 

QĐ số 3952/QĐ-UBND bản PDF

 

QĐ số 3952/QĐ-UBND bản WORD

 

 

 

2 Cân đối ngân sách địa phương 2019 2020 Biểu số 62/CK-NSNN 3952/QĐ-UBND 31/12/2020

Bản PDF:Biểu số 62/CK-NSNN

Bản EXCEL:Biểu số 62/CK-NSNN

3 Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm 2019 2020 Biểu số 63/CK-NSNN 3952/QĐ-UBND 31/12/2020

Bản PDF:Biểu số 63/CK-NSNN

Bản EXCEL:Biểu số 63/CK-NSNN

4 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019 2020 Biểu số 64/CK-NSNN 3952/QĐ-UBND 31/12/2020

Bản PDF:Biểu số 64/CK-NSNN

Bản EXCEL:Biểu số 64/CK-NSNN

5 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2019 2020 Biểu số 65/CK-NSNN 3952/QĐ-UBND 31/12/2020

Bản PDF:Biểu số 65/CK-NSNN

Bản EXCEL:Biểu số 65/CK-NSNN

6 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 2020 Biểu số 66/CK-NSNN 3952/QĐ-UBND 31/12/2020

Bản PDF:Biểu số 66/CK-NSNN

Bản EXCEL:Biểu số 66/CK-NSNN

 

7 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2019 2020 Biểu số 67/CK-NSNN 3952/QĐ-UBND 31/12/2020

Bản PDF:Biểu số 67/CK-NSNN

Bản EXCEL:Biểu số 67/CK-NSNN

8 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019 2020 Biểu số 68/CK-NSNN 3952/QĐ-UBND 31/12/2020

Bản PDF:Biểu số 68/CK-NSNN

Bản EXCEL:Biểu số 68/CK-NSNN

  CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NSNN, THU CHI NSĐP NĂM 2020 TỈNH QUẢNG TRỊ          
9 Nghị quyết về phê chuấn quyêt toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2020 2021 Nghị quyết số 150/NQ-HĐND 150/NQ-HĐND 09/12/2021

Nghị quyết số 150

 

 

 

 

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ